ชุมชนคุณธรรมเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ชุมชนคุณธรรมเมืองลับแล มีวิถีชีวิตชุมชนที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งในเรื่องของการตั้งถิ่นฐาน บ้านเรือน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมในแต่ละชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน การประกอบอาชีพเกษตรกรรม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นจุดเด่นในการที่จะสร้าง และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวนลับแล ผ้าทอลับแล ย่ามลับแล ข้าวแคบ ข้าวพันผัก เส้นขนมจีนทอด และไม้กวาดตองกง เป็นต้น 

ชุมชนคุณธรรมเมืองลับแล ดำรงรักษาวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อยู่อย่างพอเพียงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นไว้อย่างเข้มแข็ง มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีนักเล่าเรื่องของชุมชนเมืองลับแลให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยว มีศิลปะการแสดง รำกลองยาว ของกินพื้นถิ่น ได้แก่ ข้าวแคบ ข้าวพันผัก หมี่พัน เส้นขนมจีนทอด ลอดช่อง และผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวนลับแล ผ้าทอลับแล ย่ามลับแล ข้าวแคบ ข้าวพันผัก เส้นขนมจีนทอด ไม้กวาดตองกง สำหรับซื้อเป็นของฝากจากชุมชนคุณธรรมเมืองลับแล

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล ตั้งอยู่บริเวณซุ้มประตูเมืองลับแลเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชองชาวลับแล

ตลาดถนนวันวานเมือง ลับแล
ตั้งอยู่บริเวณถนนวันวานในพื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล ตำบลศรีพนมมาศ เปิดทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. จนถึง ๒๑.๐๐ น. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารพื้นบ้าน

วัดม่อนปรางค์
เป็นวัดเก่าแก่ มีวิหาร คาดว่าสร้างในสมัยสุโขทัยตอนปลายอุโบสถ มีใบเสมาทำด้วยหินชนวนอยู่รอบทั้ง 8 ทิศ ผนังเปิดโล่ง ไม่มีหน้าต่าง และไม่มีประตู ตามแบบสถาปัตยกรรมพื้นบ้านผสมล้านนา เรียกว่า อุโบสถปัจจันตะประเทศ(อุโบสถชายแดน) มีขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือ มีอายุอยู่ราวกรุงศรีอยุธยาตอนต้น 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวชุมชนเมืองลับแล
เที่ยวชมวิววิถีชีวิตชาวลับแลยามเช้าที่ตลาดสดแวะ ช้อป ชิม และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก       
  -ชมวิวทิวทัศน์บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล และตลาดวันวาน

วิถีชีวิตการทำหอมลับแล
ชมวิถีชีวิตการทำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจทำรายได้ให้กับชาวลับแล บรรยากาศยามเช้าที่สวยงามตามธรรมชาติ

อุโมงค์ดอกลีลาวดี
ปั่นจักรยานชมอุโมงค์ดอกลีลาวดี อุโมงค์ดอกไม้ที่สร้างจากธรรมชาติที่มีความ สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น ณ บริเวณวัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนหอมเมืองลับแล
สวนเกษตรอินทรีย์การปลูกหอมเมืองลับแลเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับชาวลับแลเป็นส่วนมาก 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การปั่นจักรยานชมวิถีเมืองลับแล เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ลดภาวะโลกร้อน
๑) พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล
๒) วิถีชีวิตตลาดสดยามเช้า
๓) วัดเสาหิน
๔) วัดม่อนปรางค์
๕) วัดป่ายาง
๖) วัดดอนไชย ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
๗) ซุ้มลีลาวดี วัดม่อนปรางค์
๘) กลุ่มอาชีพการทำข้าวแคบ
๙) การทำผักดอง
๑๐) การทอผ้าซิ่นตีนจก
๑๑) การทำไม้กวาดตองกง
๑๒) บ้านเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์
-นักท่องเที่ยวได้รับการต้อนรับจากนักเล่าเรื่องของชุมชนนำชมประวัติความเป็นมา และวิถีชีวิตของชาวลับแล นิทรรศการเล่าเรื่องตลาดวันวานและการสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ชมทิวทัศน์ รูปปั้นปฏิมากรรมสัญลักษณ์เมืองแม่หม้าย และปั่นจักรยานไปท่องเที่ยวในชุมชน
-ชมบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดสดภาพวาดแสดงวิถีชีวิตชาวลับแล
-ชมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน
-ชมซุ้มลีลาวดี วัดม่อนปรางค์ ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
-การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมการกินจากถนนสายวัฒนธรรมกลุ่มอาชีพการทำข้าวแคบ การทำผักดอง สาธิตการ ทอผ้าซิ่นตีนจก สาธิตการทำไม้กวาดตองกง
-ชมวัฒนธรรมบ้านเรือนไทย ๑๐๐ ปี และเชื่อมโยงไปเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม