สักการะเจดีย์วัดมหาธาตุแหลมสัก จ.กระบี่

ที่ตั้ง ๒๐๗ หมู่ ๓ ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
๑.วัดมหาธาตุแหลมสัก เป็นวัดที่มีความเก่าแก่กว่า ๖๐ ปี ตั้งอยู่ริมทะเลในเขตอำเภออ่าวลึก มีเจดีย์สีขาวองค์ใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลโดยภายในวัดยังคงความร่มรื่นเงียบสงบ สามารถขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุ สักการะรูปปั้นพญานาค และชมความงามของภาพปูนปั้นทางพุทธศาสนา รวมไปถึงสามารถชมทัศนียภาพของทะเลในและชุมชนแหลมสักได้ ๓๖๐ องศา
สถานที่สำคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด :
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุวัดแหลมสัก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระบรมสารีริกธาตุแก่วัดแหลมสัก จึงจัดสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขนาดความกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร และสูง ๔๐ เมตร
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๗.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗๕๖๑ ๑๒๕๒
๕.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค วัดมหาธาตุแหลมสัก
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย/ทางลาด/ที่จอดรถศูนย์บริการนักท่อง/ร้านอา หาร)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ไร่ปรีดา โฮมสเตย์ จ.กระบี่

ที่ตั้ง ๑๐๕ ม.๕ ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
๑.ประเภทที่พัก โฮมสเตย์
๒.จำนวน ๒๐๐ – ๒๕๐ ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา มีหลายราคา
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
ห้องประชุมสัมมนา
รับจัดเลี้ยง
จัดกิจกรรมทีมบิวดิ้ง
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๙๘๖๖ ๔๙๕๔
๖.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ จ.กระบี่

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม