วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี

ตั้งอยู่ถนนอุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑. ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ โดยลูกศิษย์ของในหลวงรัชกาลที่ ๔ เป็นพระอารามหลวง โดยในหลวงรัชกาลที่ ๙ รับเป็นวัดองค์อุปถัมภ์พระอุโบสถ์มีรูปทรงและแบบแปลนเดียวกันกับพระอุโบสถของวัดเบญจมบพิตร เป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วบุษราคัม ซึ่งเป็นพระคู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดอุบลฯ กล่าวคือบุคคลหรือข้าราชการที่จะมาเป็นผู้ปกครองเมืองอุบลฯ จะต้องทำพิธีดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาต่อหน้าพระแก้วบุษราคัมมีพิพิธภัณฑ์ (หอแจก)ซึ่งเป็นอาคารไม้ทั้งหลัง เป็นที่เก็บรวบรวมของเก่าแก่ ประเพณีการแกะสลักลวดลาย ลงรักปิดทอง มีตู้พระไตรปิฎกและมีพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้กันเกราองค์ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
๒. วัน เวลา ช่วงเวลาเปิด – ปิด ของสถานที่
วัดจะเปิดตลอดเวลา ยกเว้นพิพิธภัณฑ์ของวัด จะเปิด-ปิด เวลาเดียวกันกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดอุบลฯ (ปิดวันจันทร์และวันอังคาร)
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๙๕๗๙ ๗๑๒๖
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook วัดศรีอุบลรัตนาราม
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี

ที่ตั้ง ถนนวัดสุปัฏ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 ๑. เป็นวัดธรรมยุตนิกายแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงตั้งชื่อวัดให้ ซึ่งหมายถึงวัดที่มีสถานที่ตั้งเหมาะสมเป็นท่าเรือที่ดีพระอุโบสถหลังปัจจุบันเป็นรูปทรงพระนิยม มีความกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สูง ๒๒ เมตร ผู้อำนวยการสร้างในสมัยนั้นคือ สมเด็จพระมหาวีระวงศ์(ติส โส อ้วน) เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ สถานปนิกผู้ออกแบบคือ หลวงสถิตนิมานกาล นายช่างหลวงแผ่นดินภายในพระอุโบสถ มีพระสัพพัญญูเจ้าเป็นองค์พระประธาน และ ยังมีพระองค์อื่นอีก ได้แก่ พระแก้วขาวเพชนน้ำค้าง พระนาคปรกศิลาทราย พระพุทธสิหิงค์จำลอง นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์และรูปหล่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ โดยมีนายคำหมา แสงงาม ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นช่างหล่อและปั้น มีหอศิลปวัฒนธรรม ใช้เป็นที่เก็บ รวบรวมศิลปะ โบราณวัตถุต่างๆ และสิ่งของ เครื่องใช้ของคนสมัยก่อนที่ญาติโยมนำมาถวาย จะเปิดให้ชมเฉพาะเทศกาลสำคัญเท่านั้น พระอุโบสถใช้ประกอบศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนา
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วัดเปิดตลอดเวลา ยกเว้นหอศิลปวัฒนธรรมจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะเทศกาลสำคัญเท่านั้น
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๑๗๗๒ ๖๔๑๖
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อวตารมิราเคิล โฮเตล

ที่ตั้ง 454 หมู่ 3 ตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
๑. ประเภทของที่พัก โรงแรม
๒. จำนวนห้อง 200 ห้อง
๓. ประเภทห้องพัก/ราคา
Standard 3,000
Superior 8,000
Deluxe 20,000
Suit 30,000
Family Room 40,000
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
สระว่ายน้ำ ศึกษาธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จักรยานเที่ยวชม สปา ฯลฯ
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 0 5659 6164
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook AvatarMiracle Hotel
www. AvatarMiracle Hotel.com

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม