ชุมชนคุณธรรมวัดพิทักษ์โสภณ จังหวัดปราจีนบุรี

ชุมชนคุณธรรมวัดพิทักษ์โสภณ (หนองงูเหลือม) เป็นชุมชนขนาดเล็ก ที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นชุมชนที่มีความสะอาด อากาศและสภาพแวดล้อมดี ในชุมชนชาวบ้านอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยใช้หลักการปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถืออย่างสม่ำเสมอ นำมาปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย คนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน โดยยึดหลัก “พึ่งตนเอง” 

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดพิทักษ์โสภณ เป็นชุมชนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นพื้นบ้าน เป็นชุมชน “บ้าน 3 นา” มีนากก นาข้าว และนาหนอง (บ่อปลาขนาดใหญ่) มีการน้อมนำหลักปรัชญาพอเพียงด้วยการขับเคลื่อนพลังบวร บ้าน วัดและโรงเรียนมีส่วนร่วมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ชุมชนมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบ้าน กิจกรรมท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม เช่น การการทำอาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ” 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์เรียนรู้การทอเสื่อกกบางพลวง
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยนำต้นกกมาแปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื่อพับ เสื่อผืน หมอน กล่องใส่ทิชชู ที่รองแก้ว รองจาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 98 คน ซึ่งปกติแล้วชาวบ้านจะมีการปลูกต้นกกหลังคาละ1-2 ไร่ ระยะการปลูกประมาณ 2-3 เดือน โดยประมาณ หลังจากที่ต้นกกโตเต็มที่ชาวบ้านก็จะตัดต้นกกมาให้ทางวิสาหกิจชุมชนเพื่อทำการเข้าขั้นตอนการแปรรูป

กิจกรรมชมวัด นมัสการหลวงพ่อกนก
วัดพิทักษ์โสภณ ที่ตั้ง หมู่ที่  9 ตำบล  บางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วิถีชีวิตบ้านบางพลวง ลำคลองบัวเผื่อน/ชมนกน้ำ “นกงู/กาน้ำ”
หมู่ ๙ ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัด  ปราจีนบุรี
วิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี
กิจกรรมล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี ล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี” (อำเภอเมืองปราจีนบุรี – อำเภอบ้านสร้าง) ชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำกับการทำประมงพื้นบ้าน ชมทิวทัศน์สองฟากฝั่งลำน้ำ  นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสายน้ำแห่งชีวิต  ชิมอาหารพื้นบ้าน

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคกหนองนาโมเดล” สวน ๓ ก
หมู่ ๙ ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัด  ปราจีนบุรี

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ปั่นจักรยานชมทุ่งนาข้าว นากก นาโซล่าเซลล์

บ้านบางพลวง
สะพานไม้ไผ่ทุ่งบางสนม ม.7 ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ประจำ  อ.บ้านสร้าง ซึ่งชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นบ้านคลองบางสนม ได้ร่วมแรงร่วมใจทำสะพานไม้ไผ่ ผุดแลนด์มาร์กใหม่สะพานไม้ไผ่ชมทุ่งบางสนม ด้วยการรวมใจของชาวบ้านด้วยระยะทางยาวกว่า 150 เมตร
กินกุ้งตกปลา
ร้านป้าชุ่ม/แม่น้ำปราจีนบุรี บ้านหนองงูเหลือมตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี ล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี” (อำเภอเมืองปราจีนบุรี – อำเภอบ้านสร้าง) ชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำกับการทำประมงพื้นบ้าน ชมทิวทัศน์สองฟากฝั่งลำน้ำ  นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสายน้ำแห่งชีวิต  ชิมอาหารพื้นบ้าน
ล่องเรือ ชมวิถีชีวิตริมฝั่งน้ำปราจีนบุรี
ร้านป้าชุ่ม/แม่น้ำปราจีนบุรี บ้านหนองงูเหลือมตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี ล่องเรือแม่น้ำปราจีนบุรี” (อำเภอเมืองปราจีนบุรี – อำเภอบ้านสร้าง) ชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำกับการทำประมงพื้นบ้าน ชมทิวทัศน์สองฟากฝั่งลำน้ำ  นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสายน้ำแห่งชีวิต  ชิมอาหารพื้นบ้าน
ชมบึงบัวแดง และคลองบัวสี
บ้านหนองงูเหลือมตำบล  บางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี พายเรือชมบึงบัวแดง บัวสี
พายเรือชมหิ่งห้อย คลองบางสนม
บ้านป้าชุ่ม ทุ่งนากก ตำบล  บางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี ชุมชนคลองบางสนม เป็นชุมชนที่มีการอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านอาหารไทย และงานหัตกรรม การทอเสื่อกก โดยมีคำขวัญชุมชนว่า ” ปั่นจักยานชมทุ่ม กินกุ้งตกปลา ชมวิถีชีวิตชาวนาไทย เรืองไสวหิ่งห้อย น้ำคลองบางสนม “
ชมแปลงเกษตรอินทรีย์
บ้านหนองงูเหลือม ตำบล  บางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาเรียนรู้วิธีการทำแปลงเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมงานหัตถกรรมการทอเสื่อกกบางพลวง
บ้านป้าชุ่ม ทุ่งนากก ตำบล  บางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยนำต้นกกมาแปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื่อพับ เสื่อผืน หมอน กล่องใส่ทิชชู ที่รองแก้ว รองจาน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม