ชุมชนคุณธรรมบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา

๑. นั่งเรือแคนูชมระบบนิเวศของป่าโกงกาง
๒. ร่วมปลูกป่าชายเลน/ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม