ชุมชนคุณธรรมวัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๑.ชุมชนคุณธรรมวัดหนองโพ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยมีหลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโพ พระอริยสงฆ์ของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธา มีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของจังหวัดนครสวรรค์ และวัฒนธรรมของชุมชน ที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลากว่า ๒๐๐ ปี ทั้งประเพณี การละเล่น ดนตรี อาทิ ประเพณีตรุษ ๕ สงกรานต์ ๖ การเล่นกลองยาว การรำโทน การเล่นโขน มีเส้นทางคมนาคมและสถานที่สะดวกสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ด้วยวัตรปฏิบัติอันดีงามและความเลื่องลือในเรื่องวิทยาคม ของขลังเป็นที่ศรัทธาโดยทั่วกันของหลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร (พระครูนิวาสธรรมขันธ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโพ ทำให้วัดหนองโพ มีความเจริญ รุ่งเรืองในด้านต่างๆ ทั้งด้านพระพุทธศาสนา การศึกษา การสาธารณูปโภค และด้วยการสงเคราะห์ต่อส่วนรวม ชาวหนองโพจึงร่วมกันจัดงานประเพณี ย้อนรอยเก่าเล่าเรื่องเดิม เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกจริยวัตรปฏิบัติอันดีงามและความเมตตา คุณานุคุณนานัปการ ของหลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร ( พระครูนิวาสธรรมขันธ์) วัดหนองโพ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม เปิดให้เข้าชมวันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ปิดทำการทุกวันจันทร์ (หากวันจันทร์ตรงกับวันนักขัตฤกษ์เปิดให้เข้าชมตามความเหมาะสม)
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
ผู้ใหญ่ ค่าเข้าชม ๔๐ บาท/คน
เด็กอายุต่ำกว่า ๑๓ ปี ค่าเข้าชม ๒๐ บาท/คน
คณะตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป ค่าเข้าชม ๒๐ บาท/คน
พระภิกษุ สามเณร นักบวช เข้าชมฟรี
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นางสาวฐานิส ทองพรมราช เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๓๖๑๔ ๘๙๗๘
นายสุทธิพงษ์ สอนหัด เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม
เบอร์โทรศัพท์ ๐๖ ๓๙๕๘ ๒๕๐๗
๕.ช่องทางออนไลน์
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม