ชุมชนคุณธรรมฯไท-ยวน สมอแข จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้ง ชมรมไท-ยวน จังหวัดพิษณุโลก
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ไท – ยวน
๒.ชื่อผู้ประกอบการ คุณสิริพันธ์ เอี่ยมสาย
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจก และผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน
๓.๒ รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ
เริ่มจากแนวคิดการสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไท-ยวน เพื่อรักษาประเพณีไท-ยวน รวมถึงการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ มีการทอผ้าสวมใส่เอง มีการจัดซื้อกี่ทอผ้าเพื่อทอผ้าขาวม้าแดงอันเป็นเอกลักษณ์ของไท-ยวน และตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้น ปัจจุบันมีกี่ทอผ้า จำนวน 8 หลัง ทอผ้าขาวม้าแดง ผ้าซิ่นลายต่างๆ ผ้าพื้น ผ้าลายย่าม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการตัดพวงมะโหตรสำหรับตกแต่งบ้าน
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9705 5955
๖.ช่องทางออนไลน์ Facebook : ชมรม ไท-ยวน จ.พิษณุโลก

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม