ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเที่ยวชุมชน ยลวิถี วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก

ที่ตั้ง เลขที่ 84 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

๑. ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง มีพระครูวิริยานุโยค เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลองเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของชุมชน คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวนซึ่งยังคงดำเนินชีวิตตามวิถีของชาวไทยพวน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีความรู้รักสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มการแสดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน กลุ่มอาหารพื้นบ้าน กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มมัคคุเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน และกลุ่มจิตอาสา ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง เป็นชุมชนชาวไทยพวน ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น เช่น คนในชุมชนมีการสื่อสารพูดจากันด้วยภาษาพวน การแต่งกายตามแบบไทยพวนและมีอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกผู้มาเยือน การจัดเลี้ยงอาหารโตก ไทยพวน การแสดง ๓ ลำ ลำตัด ลำโทน ลำพวน การสืบสานประเพณีบุญทานข้าวจี่ – วิถีไทยพวน จัดพิธีกรรมสูตรเสื้อสูตรผ้า ในเทศกาลสงกรานต์ไทยพวน และมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน “มิวเซียม ปะพวนที่ปากพลี” เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีไทยพวนในอดีต
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
นักท่องเที่ยว 30 คนขึ้นไป
ครึ่งวัน ราคา 300-400 บาท
1 วัน ราคา 800-900 บาท
2 วัน ราคา 1,200-1,400บาท

๔. เบอร์โทรศัพท์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านค้าชุมชนต้าตงกอกซอย จังหวัดตาก

ที่ตั้ง ชุมชนคุณธรรมฯ ต้าตงกอกซอย หมู่ที่ ๖ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
๑. เป็นร้านที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ของชาวชุมชนต้าตงกอกซอยเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนชุมชนต้าตงกอกซอยแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ เครืองประดับตกแต่งบ้าน
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับหรือตกแต่ง)
ของกิน ของใช้ เครือ่งประดับตกแต่ง
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๗๑๙๖ ๗๙๑๔
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ต้าตงกอกซอย บ้านตาก

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านวัดพระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพร

ที่ตั้ง :หมู่ที่ 15 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๑. ชุมชนคุณธรรมบ้านวัดพระบรมธาตุสวี ตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุสวี ที่มีประวัติความเป็นมาเป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา และคงมีการบูรณะซ่อมแซมแล้วหลายครั้ง โดยเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๙ ได้มีบูรณะครั้งใหญ่นัยว่า องค์พระบรมธาตุพังลงมา จึงได้สร้างสวมองค์เดิมไว้ และต่อมาคงได้บูรณะเพิ่มเติมอีก จนมีลักษณะที่เห็นทุกวันนี้ คือ เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ ๘.๕๐ เมตร แต่ละด้านประดับด้วยเสาหลอก ๖ ต้น เจาะซุ้มตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปช้างโผล่ศีรษะและขาหน้าค้ำเจดีย์อยู่ด้านละ ๓ ซุ้ม ยกเว้นด้านทิศใต้มีบันไดทางขึ้นจึงมีรูปช้างเพียง ๒ ซุ้ม สลับกับรูปยักษ์ปูนปั้นถือกระบอง ที่มุมฐานเจดีย์ทั้งสี่ด้านมีเจดีย์จำลอง ประดับอยู่ทั้งสี่มุม ฐานชั้นบนเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อกับฐานชั้นล่าง แต่ละด้านตกแต่งด้วยเสาหลอกด้านละ ๖ ต้น ภายในเจาะซุ้มซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิด้านละ ๕ องค์ ที่มุมทั้งสี่ด้านประดับเจดีย์จำลอง ถัดขึ้นไปเป็นมาลัยลูกแก้วและองค์ระฆังทรงกลม เหนือองค์ระฆังเป็นเสาหาน ก้านฉัตร บัวเถา ปล้องไฉนทำเป็นบัวถลาซ้อนกัน ๗ ชั้น บนสุดเป็นปลียอดและเม็ดน้ำค้าง

๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1087 6539 พระครูจันทปัญโญภาส
๕. ช่องทางออนไลน์ sawi-mc.org
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม

ที่ตั้ง : ถนนเมืองเก่า ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
๑. ชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนพนัสนิคม เป็นชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแต่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 1 ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งความดั้งเดิมในวัฒนธรรมประเพณี อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ได้แก่ เป็นแหล่งจักสานใหญ่ที่สุดในโลก มีประเพณีบุญกลางบ้าน ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองแห่งตำนานพระรถเมรี มีศิลปะการแสดงเอ็งกอ การทายโจ๊กปริศนา และอาหารพื้นบ้านที่โดดเด่น ได้แก่ ขนมก้นถั่ว หมี่แดงแกงลาว ขนมเทียนแก้ว ก๋วยเตี๋ยวเป็ด หมูเย็น ฯลฯ ดังคำขวัญชุมชน คือ “พระพนัสบดีคู่บ้าน จักสานคู่เมือง ลือเลื่องบุญกลางบ้าน ตำนานพระรถ-เมรี ศักดิ์ศรีเมืองสะอาด เก่งกาจการทายโจ๊ก”
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐8.๐๐ – ๑๖.๐๐น.
3. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ -ไม่มี
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร 0 3846 1148
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : เทศบาลเมืองพนัสนิคม
Facebook : บ้านสานใจ พนัสนิคม
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี

“แสมสาร” เป็นหมู่บ้านชาวประมงของสัตหีบ ชุมชนแห่งนี้มีบริเวณชายฝั่งกับหมู่เกาะเล็ก ๆ ที่นั่นจะมีช่องเล็ก ๆ สำหรับให้เรือเข้ามาเทียบชายฝั่ง เรียกว่า ช่องแสมสาร เป็นที่อยู่อาศัยของปลานานาชนิด จึงเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่น่าสนใจ

หมู่บ้านชาวประมง วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชน ที่อยู่ติดกับทะเล และเป็นหมู่บ้านชาวประมงของอำเภอสัตหีบ เป็นที่ที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวิถีชีวิตของชาวประมง/ชาวบ้าน รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตกปลา ตกหมึก ดำน้ำ และการจัดกิจกรรมดำน้ำเชิงอนุรักษ์

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชุมชนช่องแสมสารประดิษฐานบนยอดเขาเจดีย์ ซึ่งชาวประมงฝั่งตะวันออก เลื่อมใสศรัทธา ทุกครั้งที่ออกทะเลมักจะไปนมัสการและขอพร ชาวประมงทุกคนจะกลับมาโดยสวัสดิภาพ มีโชคได้สินทรัพย์จากทะเลเป็นกอบเป็นกำ หลวงพ่อดำ ประดิษฐานในพระวิหารวัดช่องแสมสารเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสูง ๕ เมตร

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อุทยานใต้ทะเล เกาะขาม

ห่างออกไปจากฝั่งประมาณ ๙ กม. เกาะขามจะพบแนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์กระจายตัวอยู่รอบ ๆ เกาะ บริเวณที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ของปะการังจะอยู่ทางทิศใต้จะเป็นปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะ และปะการังสมอง นอกจากนี้ยังพบปลาทะเลที่สวยงาม ได้แก่ ปลาผีเสื้อ ปลาสลิดหิน ปลาอมไข่ ปลากะรัง และ ปลารวมฝูงอีกด้วย

เกาะแสมสาร

บนเกาะแสมสารมีชายหาดที่สามารถเล่นน้ำและดำน้ำได้ ๒ ชายหาด คือหาดเทียน และหาดลูกลม หาดเทียน คือ หาดซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือ ส่วนหาดลูกลมจะอยู่อีกฝั่งซึ่งต้องนั่งรถไปอีก โดยมีรถรับส่งฟรีระหว่างสองเกาะ หาดลูกลมเป็นชายหาดที่สวยที่สุดของเกาะมีทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลสีฟ้าใส มีจุดชมวิวที่สามารถเห็นวิวทะเลในมุมสูงได้อย่างงดงาม

หาดน้ำใส

หาดน้ำใส ตั้งอยู่ในตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นชายหาดที่มีทรายขาวสะอาด และมีน้ำทะเลสีฟ้าใสอีกด้วย หาดแห่งนี้ จะอยู่ภายในเขตความรับผิดชอบของกองทัพเรือ แต่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม เล่นน้ำ และพักผ่อนได้ ตัวชายหาดจะมีความยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร และค่อย ๆ ไล่ระดับความลึกลงไป ทรายค่อนข้างละเอียด ที่สำคัญคือมีบรรยากาศเงียบสงบ และมีต้นสนริมหาดคอยให้ความร่มเงา

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และทะเลไทย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ก่อตั้งขึ้นโดยกองทัพเรือเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์สัตว์ศาสตร์ทางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ แบ่งออกเป็นทั้งหมด ๕ อาคาร ตั้งเรียงรายอยู่เนินเขา โดยมีจุดชมวิวอยู่ที่อาคาร ๕ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการมาชมพิพิธภัณฑ์ฯ สามารถมองเห็นวิวทางทะเลที่สวยงามในมุมสูง ของท้องทะเลสัตหีบ และเกาะชื่อดัง 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

นำไหว้พระในอุโบสถ

วัดช่องแสมสาร ไหว้พระในอุโบสถ และลอดโบสถ์พระราหู

ไหว้หลวงพ่อดำ

วิหารหลวงพ่อดำ ไหว้หลวงพ่อดำ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

ข้ามเรือไปเกาะ

เกาะแสมสาร นำเก็บขยะรอบชายฝั่ง และบนเกาะ ทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน และทริปท่องเที่ยววันเสาร์หรืออาทิตย์ดำน้ำดูปะการัง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมตำบลชุมพล จังหวัดนครนายก

          บริบทของชุมชนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมโดยมีรูปแบบของความเป็น สามเชื้อชาติ สองวัฒนธรรม สามเชื้อชาติ คือ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยมอญ สองวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมแบบศาสนาพุทธ และวัฒนธรรมแบบศาสนาอิสลาม จำนวน 5 แห่ง มีวัด 1 แห่ง ชุมชนตำบลชุมพล มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทั้ง ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยมอญ

          ชุมชนคุณธรรมตำบลชุมพล มี 3 เชื้อชาติ ไทยพุทธไทยมอญ ไทยมุสลิม และมีมุสลิมมากถึง 87.13% จึงกำหนดให้การแสดงลิเกฮูลู เป็นอัตลักษณ์ของตำบลชุมพล และการแสดงชุดนี้ได้รับรางวัลโครงการต้นแบบระดับประเทศ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

มัสยิดกลางจังหวัดนครนายก (ฮากีมุดดีน) เฉลิมพระเกียรติ เป็นมัสยิดที่สร้างด้วยหินอ่อน บริเวณด้านหน้ามุขมีการฉลุ พระนามของพระเจ้า ๙๙ พระองค์ ที่หินอ่อนไว้อย่างสวยงาม และมีการฉลุพระนามของพระเจ้าด้วยไม้สักที่บริเวณหน้าต่างของมัสยิด

วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม เป็นวัดของชาวศาสนาพุทธ เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ชาวพุทธในตำบลชุมพลมีการจัดกิจกรรมประเพณีการแข่งเรือยาว ในช่วงเทศกาลสารทไทย และในช่วงประเพณีสงกรานต์ มีกิจกรรมการละเล่นทอย

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

บึงพระอาจารย์ หลายปีก่อน จ.นครนายก เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์เพราะเป็นแหล่งน้ำที่ทางราชการใช้ใช้ในการประกอบพิธีกรรม อาทิ พิธีสรงมูรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อคราวฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ได้นำดินในที่แห่งนี้ไปเข้าพิธีปลุกเสกด้วย อีกทั้งเมื่อปี 2542 จ.นครนายกได้ทำพิธีตักน้ำจากบึงพระอาจารย์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจเพื่อชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดเพื่อเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวและเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ด เพื่อนำมาสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ชุมชน

แหล่งเรียนรู้บ้านเพิ่มพูน (แม่จำนงค์) เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อมาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น การทำไม้กวาด การทำพรมเช็ดเท้า การตัดผ้าขาวม้าเพื่อทำเป็นเสื้อผ้าเอนกประสงค์

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน เป็นศูนย์ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรในชุมชน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม