ร้านค้าชุมชนต้าตงกอกซอย จังหวัดตาก

ที่ตั้ง ชุมชนคุณธรรมฯ ต้าตงกอกซอย หมู่ที่ ๖ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
๑. เป็นร้านที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ของชาวชุมชนต้าตงกอกซอยเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนชุมชนต้าตงกอกซอยแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ เครืองประดับตกแต่งบ้าน
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับหรือตกแต่ง)
ของกิน ของใช้ เครือ่งประดับตกแต่ง
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๗๑๙๖ ๗๙๑๔
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ต้าตงกอกซอย บ้านตาก

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม