บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

ที่ตั้ง น้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120
๑.ชุมชนแห่งนี้มีความงดงามของความเป็นพหุวัฒนธรรม “สองศาสนา สามวัฒนธรรม” มีการอยู่ร่วมกันของสองศาสนา คือ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม และสามวัฒนธรรม คือ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน นับว่าเป็นชุมชนสันติอีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน มีความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่เข้มแข็ง ระหว่างบ้าน ศาสนา โรงเรียน และหน่วยงานราชการ จึงทำให้การท่องเที่ยวในชุมชนแห่งนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่กล่าวขานในหมู่นักท่องเที่ยวที่หลงใหล ในการเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน

๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 21.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9244 6702 

๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด 
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม