มัสยิดกลางปัตตานี

ที่ตั้ง ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
๑.มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เป็นชุมชนผสมผสาน หรือย่านเศรษฐกิจใหม่ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ตั้งแต่ตลาดเทศวิวัฒน์ ๑ จนถึงย่านชุมชนมุสลิม (บริเวณมัสยิดกลางปัตตานี) ชุมชนนี้ตั้งอยู่ในเขต ตําบลจะบังติกอ เชื่อมต่อกับ ชุมชนวังเก่า เป็นพื้นที่พัฒนาใหม่ โดยมีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เป็นสถานที่สําคัญทางศาสนาอิสลาม บริเวณชุมชนแห่งนี้มี ที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งที่นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ มีตลาดซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนอยู่บริเวณตรงข้าม มัสยิดกลาง และเป็นย่านธุรกิจการค้าตามเส้นทางถนนยะรัง ซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังตําบลตะลุโบะ และเป็นเส้นทางไปยังจังหวัด ยะลา ซึ่งเป็นเส้นทางสายเดิม (ก่อนที่จะมีการสร้างเส้นทางเส้นเลี่ยงเมืองสี่เลนเพื่อเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดปัตตานี กับ เส้นทางไปยังจังหวัดยะลา นราธิวาส และสงขลา ที่ใช:กันอยู่ในปัจจุบัน) ที่เชื่อมต่อตัวเมืองปัตตานี กับเส้นทางที่จะเดินทางไปยังจังหวัดยะลา ถนนยะรัง เป็นถนนสายแรกที่จะนำพาไปยังจุดสําคัญ ๆ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ปัจจุบันมัสยิดกลางปัตตานีได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจสําคัญ คือการละหมาดวันละ ๕ เวลา เป็นกิจวัตรประจําวัน และใช้ในการละหมาดในวันศุกร์รวมถึงการละหมาดในวันตรุษต่าง ๆ ซึ่งมีชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ปัตตานีรวมถึงชาว มุสลิมที่มาจากพื้นที่อื่นทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในวันศุกร์และวันเสาร์ จะมีการบรรยายธรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า ๓,๐๐๐ คน อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้สร้างความเข้าใจในหลักการของศาสนา และเพื่อความถูกต้องในการบําเพ็ญศาสนกิจ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ ไม่มี
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๙๖๕๔ ๙๔๙๖
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.pattanicity.go.th/travel_activity/detail/30/data.html
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ ที่จอดรถ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม