ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) และย่านเมืองเก่าถนนอาเนาะรู

ที่ตั้ง ถนนอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 ๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ “ชุมชนหัวตลาดเป็นชุมชนที่เป็นที่ตั้ง และยังคงสภาพย่านเมืองเก่าได้อย่างโดดเด่นมีอาหารการกินที่ยังคงรักษาไว้บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนชาวจีน มีผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ทําขึ้นจากคนในชุมชน มีจุดถ่ายภาพที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่าแก่หลายแบบ หลากสไตล์ ให้ได้เดินชมเมืองเก่าที่ สวยงามแปลกตา เช่น ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวบ้านต่างให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการะบูชาเพื่อขอให้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ หรือแม้แต่มีเรื่องเดือดร้อนก็ไปบนบานให้เจ้าแม่ช่วยเหลือ ซึ่งก็ได้สมดังหวังกันไปหลายราย เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และศูนย์รวมศรัทธาเสมอมา
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 7333 2851
๕.ช่องทางออนไลน์
https://web.facebook.com/Lengchukiang
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ที่จอดรถ ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม