ชุมชนเกาะแรต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑. หมู่บ้านเล็กๆ ชาวบ้านประกอบอาชีพประมง จะมีกิจกรรมมากมายให้ทำบนเกาะ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักเที่ยว เช่น เดินซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป เดินชมรอบเกาะ พักโฮมสเตย์ ซึ่งมีอาหารพื้นบ้านบริการด้วย นั่งเรือตกปลา ชมปลาโลมาสีชมพู ดูพระอาทิตย์ตกดิน ฯลฯ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด – ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เปิดตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๕. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม