“ซแรย์ อทิตยา” จังหวัดสุรินทร์

ที่ตั้ง บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๑. ที่มาของชื่อซแรย์อทิตยามาจากภาษาเขมรท้องถิ่นซึ่งแปลได้ว่า “นาของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ” ที่นี่เกิดขึ้นมาจากความคิดริเริ่มของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณซึ่งได้ทรงตั้งพระทัยว่าจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นในเรื่องของการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกันกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชซึ่งในปัจจุบันที่นี่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ “โครงการเกษตรอทิตยาทร” ในส่วนของพื้นที่ภายในนั้นที่นี่มีการจัดแบ่งพื้นที่ไว้เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตรและยังมีอีกหลายจุดที่จัดสรรไว้ให้เป็นพื้นที่พักผ่อนและเยี่ยมชมธรรมชาติที่มากไปกว่านั้นแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ยังมีพื้นที่ส่วนรวมที่คนในชุมชนจากพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้ามาใช้สอยได้อย่างอิสระได้รับความร่วมมือทั้งจากทางภาครัฐนักปราชญ์ชาวบ้านรวมไปถึงภาคเอกชนที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการสร้างสาธารณประโยชน์
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดรับนักท่องเที่ยวทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
06 2391 5906
๗. ช่องทางออนไลน์
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: โครงการเกษตรอทิตยาทร
8. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม