หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ต.ดงกลาง จ.พิจิตร

ที่ตั้ง ตำบล ดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร
๑.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บ้านดงป่าคำเหนือ ต.ดงกลาง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมให้ทุกชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนบ้านดงป่าคำเหนือ ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน และหาปลา ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยไม่ไปช้องเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติด ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ ต้องประสบปัญหาต่างๆ มากมาย การพัฒนาดังกล่าว ทำให้ชุมชนบ้านดงป่าคำเหนือ มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสภาพแวดล้อมในชุมชน สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว ทุกฤดูกาล ตลอดปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 6676 9674
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม