อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง บริเวณกิโลเมตรที่ 43 ของถนนจอมทอง-ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 119 หมู่ที่ 7 ต.บ้านหลวง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 50160
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยหลวงอ่างกา”ชื่อของ ดอยอินทนนท์ เป็นชื่อของกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ทรงเป็นผู้ที่ห่วงใยในป่าทางภาคเหนือและพยายามรักษาไว้ ภายหลังเสด็จพิราลัย พระอัฐิส่วนหนึ่งได้เชิญไปประดิษฐาน ณ พระสถูปบนยอดดอยหลวง และเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นเกียรติ ยอดดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งพาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า และมาสิ้นสุดที่นี่ ด้วยความสูง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน ด่าน 2 ที่ขึ้นยอดดอยเปิด 5.00 – 18.00 น.
กิ่วแม่ปานปิดพักฟื้นธรรมชาติตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม ของทุกปี
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ฤดูหนาว หรือ เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม ของทุกปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
– ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
– ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
– รถยนต์ คันละ 30 บาท
– รถจักรยานยนต์ คันละ 20 บาท
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
– คนละ 20 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
บ้านพัก เต๊นท์สนาม และที่กางเต๊นท์ สำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ โทร. 02-5620-760 หรือ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โทร. 05 335 5728, 0 5331 1608

๗.ช่องทางออนไลน์ –
http://www.dnp.go.th/
https://www.facebook.com/DoiInthanonNationalPark
www.doiinthanon.com
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม