ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

๑.ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นตลาดเก่าอายุนับร้อยปี ในคลองดำเนินสะดวก ซึ่งขุดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงเห็นว่าการคมนาคม ในท้องถิ่นนี้ไม่มีถนนที่เชื่อมกับอำเภออื่นๆ ชาวบ้านส่วนมากใช้เรือเป็นพาหนะ คลองดำเนินสะดวกนี้เชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นตลาดน้ำที่มีพ่อค้าแม่ค้าชาวสวนพายเรือมาขายของแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นวิถีแห่งการซื้อขายของท้องถิ่น พืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลจากเกษตรกรในบริเวณนั้น แต่ปัจจุบันเป็นกึ่งตลาดบกตลาดน้ำ คือ มีของขายทั้งบนบกและในเรือ และมีสินค้าหลากหลายชนิด ไม่ได้มีเฉพาะสินค้าในท้องถิ่นเท่านั้น
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ(ระบุเครื่องหมาย /)
ค่าเรือชมวิถีชีวิตของคนริมฝั่งคลอง ชมสวนผลไม้ การทำน้ำตาลสด
– ค่าเรือพาย ๔๐๐ บาท/๘ คน
– ค่าเรือหางยาว ๖๐๐บาท/๘ คน
– ค่าจอดรถ ๒๐ บาท/คัน (ที่เอกชน)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอดำเนินสะดวก
๐ ๓๒๒ ๑๐๒๓, ๐ ๓๒๓๔ ๖๑๖๑
๕.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุค https://www.facebook.com/Damnoen.FloatingMarket/
๖.สิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม