ตลาดอิงน้ำสามโคก

ที่ตั้ง ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
๑. ตลาดอิงน้ำสามโคก เป็นตลาดน้ำที่ชาวบ้านยังดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับแม่น้ำลำคลอง เสน่ห์ของตลาดอิงน้ำสามโคกนอกจากจะมีสินค้าและอาหารที่หลากหลายแล้ว ยังเป็นพื้นที่ชุมชนที่รวมกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย ทั้งชาวไทยรามัญ ไทยจีน รวมถึงไทยมุสลิม ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบระแวกนั้น ทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีบริการเรือจ้างที่สามารถพานักท่องเที่ยวล่องเรือไปยังสถานที่ต่าง ๆ ชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และวิถีชีวิตของผู้คนริมน้ำ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดอิงน้ำสามโคก นอกจากจะได้ซื้อทานอาหารอร่อย และซื้อสินค้าหลากหลายแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สามโคก เช่น ที่ว่าการอำเภอเก่าสามโคก โรงหนังเก่าที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี เป็นต้น
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 08 0960 7401
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ตลาดอิงน้ำสามโคก ชุมชนตลาดเก่าบางเตย
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม