ชุมชนคุณธรรมตำบลชุมพล จังหวัดนครนายก

          บริบทของชุมชนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมโดยมีรูปแบบของความเป็น สามเชื้อชาติ สองวัฒนธรรม สามเชื้อชาติ คือ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยมอญ สองวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมแบบศาสนาพุทธ และวัฒนธรรมแบบศาสนาอิสลาม จำนวน 5 แห่ง มีวัด 1 แห่ง ชุมชนตำบลชุมพล มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทั้ง ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยมอญ

          ชุมชนคุณธรรมตำบลชุมพล มี 3 เชื้อชาติ ไทยพุทธไทยมอญ ไทยมุสลิม และมีมุสลิมมากถึง 87.13% จึงกำหนดให้การแสดงลิเกฮูลู เป็นอัตลักษณ์ของตำบลชุมพล และการแสดงชุดนี้ได้รับรางวัลโครงการต้นแบบระดับประเทศ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

มัสยิดกลางจังหวัดนครนายก (ฮากีมุดดีน) เฉลิมพระเกียรติ เป็นมัสยิดที่สร้างด้วยหินอ่อน บริเวณด้านหน้ามุขมีการฉลุ พระนามของพระเจ้า ๙๙ พระองค์ ที่หินอ่อนไว้อย่างสวยงาม และมีการฉลุพระนามของพระเจ้าด้วยไม้สักที่บริเวณหน้าต่างของมัสยิด

วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม เป็นวัดของชาวศาสนาพุทธ เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ชาวพุทธในตำบลชุมพลมีการจัดกิจกรรมประเพณีการแข่งเรือยาว ในช่วงเทศกาลสารทไทย และในช่วงประเพณีสงกรานต์ มีกิจกรรมการละเล่นทอย

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

บึงพระอาจารย์ หลายปีก่อน จ.นครนายก เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์เพราะเป็นแหล่งน้ำที่ทางราชการใช้ใช้ในการประกอบพิธีกรรม อาทิ พิธีสรงมูรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อคราวฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ได้นำดินในที่แห่งนี้ไปเข้าพิธีปลุกเสกด้วย อีกทั้งเมื่อปี 2542 จ.นครนายกได้ทำพิธีตักน้ำจากบึงพระอาจารย์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจเพื่อชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดเพื่อเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวและเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ด เพื่อนำมาสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ชุมชน

แหล่งเรียนรู้บ้านเพิ่มพูน (แม่จำนงค์) เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อมาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น การทำไม้กวาด การทำพรมเช็ดเท้า การตัดผ้าขาวม้าเพื่อทำเป็นเสื้อผ้าเอนกประสงค์

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน เป็นศูนย์ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรในชุมชน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม