ธารน้ำเย็น จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
๑. ธารน้ำเย็นอยู่ทางด้านเหนือของบ่อน้ำร้อนประมาณ ๗๐๐ เมตร เป็นที่ตั้งของถ้ำพระ ภายในมีบ่อน้ำเย็นน้ำลึกประมาณ ๑ เมตร มีน้ำไหลตลอดปี ด้านบนของถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระนอนและมีภาพผนังถ้ำที่สวยงาม
ธารน้ำเย็น มีบริการล่องเรือชมความสวยงามของถ้ำต่าง ๆ ในบริเวณภูเขาชัยสน เช่น ถ้ำน้ำเย็น ถ้ำท้องพระโรง ถ้ำลอกอ มีจุดชมความสวยงามหลายจุด เช่น จุดท้องมังกร จุดแมงกะพรุน จุดนมสาว จุดหัวใจเพชร จุดฟันปลาฉลาม เป็นประติมากรรมธรรมชาติในถ้ำต่าง ๆ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ได้ทั้งปี (ยกเว้น ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม)
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ มี ตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
ค่าบริการจอดรถ ๑๐ – ๔๐ บาทต่อครั้ง (ตามประเภทรถ)
ค่าบริการล่องเรือ ๒๕๐ บาทต่อครั้ง
ค่าบริการซาเล้งทัวร์ คันละ ๒๐๐ บาท (๙๐ นาที)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ล่องเรือ ซาเล้งทัวร์
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
– การจองผ่านกองอำนวยการ“บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน”
โทร.๐ ๗๔๖๙ ๑๖๓๒
Fax ๐ ๗๔๖๙ ๑๓๐๓
– Hot spring โทร. ๐๘ ๐๘๗๑ ๕๙๓๐
– ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว “ถ้ำน้ำเย็น” โทร.๐ ๗๔๖๑ ๐๘๘๗ โทร.๐๖ ๑๑๘๔ ๑๘๓๐
๗. ช่องทางออนไลน์
Facebook : khaochaisonhotspring
www. Hotspringkhaochaison
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม