ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิรุกขาราม จังหวัดหนองคาย

บ้านโพธิ์ตาก หมู่ ๑ มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวน เรียกว่า “ไทยพวนโพธิ์ตาก” มีบ้านโพธิ์ตากหมู่ ๑,๒ และหมู่ที่ ๓   วิถีชีวิตพวนโพธิ์ตาก  จะมีชีวิตเฉกเช่นชนเผ่าพวนในประเทศไทยทั่วไป 

มีวิถีชีวิตแบบชาวไทยพวน และมีภาษาพูด  ภาษาพูดเป็น“ภาษาไทยพวนผะเลอหรือพวนสระเออ” (ปัจจุบันยังคงใช้กันอยู่) เป็นภาษาที่ออกเสียง หรือสำเนียงการพูดคล้าย ภาษาลาวของคนเวียงจันทน์ นอกจากนี้ ยังมี “ภาษาสระแอ” ซึ่งเคยใช้กันในชนเผ่าไทยพวนโบราณ  มีใช้ในเผ่าพวนบ้านโพธิ์ตากเผ่าเดียวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ใบเสมาที่วัดดงนาคำ (อรัญญาดงนาคำ)
เคยพบหลักหินและเสมาหินที่มีลวดลายคล้ายใบเสมาสมัยทวารวดี จำนวน ๕๒ ชิ้น แต่เกือบทั้งหมดถูกขนย้ายไปตั้งไว้ที่หน้าหอสมุดวัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ หลักหินและเสมาหินทราย ๖ หลัก

ศูนย์วัฒนธรรมไทยพวนโพธิ์ตาก เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไทยพวนโพธิ์ตาก

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพธิ์ตาก เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านโพธิ์ตากหมู่ ๑ ที่มีความสามารถในการทอผ้าพื้นเมืองมีลายที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านโพธิ์ตาก คือ รูปใบโพธิ์

ศูนย์เรียนรู้ข้าวฮาง
หมู่บ้านโพธิ์ตากมีอาชีพส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ทำให้มีวัตถุดิบในพื้นที่เพียงพอในการนำมาแปรรูป  และเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตข้าวชุมชน  การทำข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หนองย่านาง
ตั้งอยู่ทีวัดจิตต์ลดาพุทธธรรม (ธ) (วัดหนองย่านาง) ซึ่งจะเป็นหนองน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน ใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปา และมีป่าชุมชนที่คนในหมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจกันปลูก ทำให้บริเวณวัดมีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม

น้ำตกห้วยหินขาว
ตั้งอยู่ที่ ต.ด่านศรีสุข เป็นน้ำตกที่ไหลจากสันเขาจากที่สูงลงมาสู่แอ่งน้ำด้านล่าง น้ำตกห้วยหินขาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศที่น่าสนใจมาก

อ่างเก็บน้ำห้วยทอน
ตั้งอยู่ที่ ต.ด่านศรีสุข เป็นอ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ จุดพักผ่อน คลายร้อนมีบริการล่องแพ บางกอกน้อย

นาแปลงใหญ่
ชาวโพธิ์ตากส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร จึงมีโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร มีผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นข้าวและหากนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมก็จะมีการสาธิตการทำนา แปรรูปข้าว

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนและสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

พิธีตุ้มขวัญผูกแขน
ศูนย์วัฒนธรรมไทยพวน เป็นพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน

เรียนรู้และชมการสาธิตการต่างๆ
ศูนย์วัฒนธรรมไทยพวนโพธิ์ตาก
– เรียนรู้วิธีการทำและทดลองทำข้าวเม่าเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านโพธิ์ตาก  มีรสชาติหอมหวาน อร่อย 
– เยี่ยมชมการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยไส้เดือน และเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไส้เดือน
– ชมการสาธิตวิธีการทำแจ่วหนัง ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านโพธิ์
– ชมการสาธิตวิธีการแปรรูปถั่ว

การเรียนรู้ภาษาสระแอ
ศูนย์วัฒนธรรมไทยพวนโพธิ์ตาก เรียนรู้วิธีการอ่าน การพูด ภาษาพวน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวน

การละเล่นพื้นบ้าน
ศูนย์วัฒนธรรมไทยพวนโพธิ์ตาก เป็นการละเล่นในอดีต ที่ปัจจุบันเด็กสมัยใหม่ไม่เคยรู้จัก ซึ่งเด็กและเยาวชนภายในหมู่บ้านต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก ได้แก่ โกงเกว (ขาโถกเถก)   โก่งโกะ (เดินบนกะลามะพร้าว)  เงินโยนหลุม, ดีดแก่นขาม  จูมบาน (ลักษณะคล้ายกับม้าหมุน), ตากะโหลก, โยนสะบ้า, กิ่งก่องแก้ว และขี่ม้าหลังโปก 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ลาวเวียงบ้านเนินขาม เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่บรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาวเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 3 ประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มในระบบเครือญาติ อยู่รวมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพทอผ้า จักสานไม้ไผ่ ทำนา ทำไร่อ้อย ทำไร่มัน และรับจ้างทั่วไป

ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น เช่น ประเพณีสงกรานต์  การบายศรีสู่ขวัญ ตลอดจนการแต่งกายมีอัตลักษณ์ เพราะได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองมาจากบรรพบุรุษเชื้อสายลาว ทั้งผ้าทอพื้นเมืองลายโบราณ ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าขาวม้า 5 สี พูดภาษาถิ่น  

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียง บ้านเนินขาม (ตั้งอยู่ ณ วัดเนินขาม ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม)

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียงบ้านเนินขามได้จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์ศึกษา เรียนรู้
และส่งเสริมการทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียง บ้านเนินขาม ซึ่งเป็นการ สืบทอดมรดกภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ
เช่น การทำเสื้อ จุกหม้อ ผ้าซิ่นตีนจก และผ้าขาวม้า 5 สี

กลุ่มทอผ้าโบราณ หมู่ 1 ตำบลเนินขาม

การรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทอผ้าโบราณ หมู่ 1 ตำบลเนินขามตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยมี นางอุษา บุญสาพิพัฒน์ เป็นประธานกลุ่ม

กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่ง รังกระโดน หมู่ 14 ตำบลเนินขาม

การรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ 14 ตำบลเนินขาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยมี นางฉวี ศรีเดช ประธานกลุ่ม

บ้านไม้โบราณ 100 ปี

เป็นบ้านไม้โบราณของชาว   เนินขาม และยังเป็นบ้านเพียงหลังเดียวภายในชุมชนบ้าน  เนินขามที่ยังคงเสน่ห์ของความดั้งเดิม ภายในบ้านประกอบไปด้วยห้องโถงขนาดใหญ่ มีการจำลองวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวเนินขามไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สปามือ สปาเท้า กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยว หมู่ 9 บ้านทุ่ง ตำบลเนินขาม

เป็นสถานที่ไว้บริการสปามือ สปาเท้าให้แก่นักท่องเที่ยว

โรงเรียนชาวนา หมู่ที่ 6 ตำบลเนินขาม

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชาวนาและศูนย์ข้าวชุมชนโดยกิจกรรมประกอบ    ไปด้วย การสอนทำนา การเลี้ยงปลา การปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง การแปรรูปสัตว์น้ำ การสีข้าว และการทอผ้าไหมเนินขาม

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ป่าชุมชน บ้านเขาราวเทียนทอง

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาราวเทียนทอง อำเภอเนินขาม และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่มากกว่า 22,000 ไร่ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณที่มีไผ่รวกเป็นพืชเด่นมีต้นไม้ขึ้นกระจัดกระจาย
และหนาแน่นบางบริเวณ ส่วนไม้พื้นล่าง มีหนาแน่น เช่น กระเจียว ข่า และเหล่าสมุนไพรนานาชนิด เหมาะกับกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและการปลูกป่า

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โรงเรียนชาวนา หมู่ที่ 6 ตำบลเนินขาม

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชาวนาและศูนย์เรียนรู้ชุมชนโดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการสอนทำนา การเลี้ยงปลา การปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง การแปรรูปสัตว์น้ำ การสีข้าว และการทอผ้าไหม  เนินขาม

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การบายศรีสู่ขวัญและผูกแขนเอิ้นขวัญ ศูนย์การเรียนผ้าทอพื้นเมืองลาวเวียงบ้านเนินขาม บายศรีสู่ขวัญต้อนรับผู้มาเยือน

การสปามือและเท้าด้วยสมุนไพร กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยว หมู่ 9 บ้านทุ่ง ตำบลเนินขามมีบริการสปามือและเท้าด้วยสมุนไพร ไว้บริการนักท่องเที่ยว และมีบริการสินค้าของชุมชน