โครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ตั้ง 89หมู่ 14 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๑. โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการตามพระราชดำริ เป็นโครงการลูกของ “มูลนิธิพระดาบส” อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของสำนักพระราชวัง มูลนิธิพระดาบส และจังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 บนที่ดินราชพัสดุและที่ดินพระราชทาน รวม 475 ไร่ ที่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมี ดาบสอาสา ซึ่งคืออาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ และศิษย์พระดาบส คือนักเรียนที่มาศึกษาหาความรู้ กิจกรรมการเกษตร มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี วิชาความรู้สู่ชุมชน ซึ่งเมื่อฝึกอบรมเสร็จสามารถนำทักษะไปประกอบอาชีพได้ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ได้ดังนี้ การประมง เช่น การเลี้ยงกุ้ง ปลาสลิด ปลานิล การปลูกไม้ทนสภาพดินเค็มรอบพื้นที่โครงการฯ เพื่อความร่มรื่นและนำเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์ เช่น ยูคาลิปตัส โพธิ์ทะเล การปลูกผักและไม้ผล เช่น ผักไฮโดรโปนิกส์ เพาะเห็ด การปลูกไม้ดอกเพื่อจำหน่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกไม้ประดับ การปลูกสมุนไพรเพื่อทำแปลงสาธิต และการปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคเนื้อ ไก่ไข่ ไก่ชน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวันทำการตามเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม อากาศจะเย็นสบาย และมีผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษออกปริมาณมาก
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 2174 4111
๖. ช่องทางออนไลน์
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ไร่กำนันจุล จ.เพชรบูรณ์

ที่ตั้ง 442 หมู่ที่ ๓ ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 67210
๑. ไร่กำนันจุล ศูนย์รวมของฝากซึ่งเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ไร่กำนันจุลกว่า 200 รายการ ได้แก่ ปลาส้มกำนัลจุล ไร่กำนันจุลขุดบ่อเลี้ยงปลาบนเนื้อที่ 4,000 ไร่ สำหรับเลี้ยงปลานานาชนิด นอกจากนี้ไร่กำนัลจุล ยังเปิดไร่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร “จุลฟาร์มสเตย์” ที่มีกิจกรรมปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม ดูบ่อปลา ชมสวนผลไม้ไร้สารพิษ สวนเกษตรแบบผสมผสาน มีสวนผลไม้ อาทิ สวนส้ม ส้มโชกุน (ส้มเขียวกำนันจุล) ส้มโอ(ขาวกำนันจุล) และส้มเช้ง รวมถึงร้านอาหารรสชาติอร่อยและร้านกาแฟไร่กำนันจุล
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลาเปิด – ปิด ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงฤดูหนาว เดือน ธันวาคม – มกราคม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5677 1287
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.Kamnunchul.com
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม