พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง จังหวัดภูเก็ต

ที่ตั้ง ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
๑.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นท้องถิ่นที่มีเกียรติประวัติในการปกป้องเอกราชของชาติในสงครามเก้าทัพ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์นาม “ถลาง” ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ได้ประกอบวีรกรรมขับไล่อริราชศัตรูให้พ้นจากแผ่นดินไทย ในปี พ.ศ.2328 ในวาระครบรอบ 200 ปี ศึกถลาง คือในปี พ.ศ.2528 ชาวจังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมมือกับกรมศิลปากร ดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเชิดชูเกียรติของสองวีรสตรี และเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมการจัดการแสดงให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งเป็นสถานที่อนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุนกิจการด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ต อาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2528 แล้วดำเนินการเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2532 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2532
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา ๐9.0๐ น. – ๑6.0๐ น. ปิดวันจันทร์
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
คนไทย 20 บาท
ชาวต่างชาติ 100 บาท
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗631 1426
๕.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม