ปรีชาเหล็กกล้านาถ่อน

ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านนาถ่อน ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ปรีชาเหล็กกล้านาถ่อน
๒. ชื่อผู้ประกอบการ นายปรีชา ปราณีนิตย์
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ มีด พร้า จอบ เสียม เคียว คราด ขวาน และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ ผลิตภัณฑ์จากเหล็กแหนบ
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
06.00 -18.00 น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
06 1052 8170
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook ปรีชาเหล็กกล้า นาถ่อน