ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๒ สมุทรสาคร

ที่ตั้ง ตาบลบางหญ้าแพรก อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
๑. เป็นศูนย์ที่ดูแลผืนป่าชายเลนของสมุทรสาคร ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเรียกกันว่า ป่าชายเลนอ่าวมหาชัย โดยมีอยู่สองฝั่งคือฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก คั่นกลางด้วยแม่น้ำท่าจีน ในบริเวณน้ำกร่อยของปากแม่น้า โดยมีอิทธิพลของกระแสน้ำทะเลที่นำเอาโคลนเลนมาทับถมทำให้เกิดหาดเลนยาวตลอดแนวชายฝั่ง มีความอุมสมบูรณ์และมีความหลากหลาย ทางชีวภาพมาก ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาครที่เคยมีถึงแสนไร่ จนปัจจุบันเหลือน้อยลงด้วยความร่วมมือของทางราชการ ชาวบ้านและทางภาคเอกชนเพื่อช่วยแต่งเติมชายฝั่งทะเลให้มีสีเขียวขวี สร้างอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่น
ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในตาบลบางหญ้าแพรกฝั่งตะวันตก เป็นจุดที่นักดูนกนิยมมาดูนกชายเลน โดยมีเส้นทางเดินเท้ายาวประมาณ ๓๐๐ เมตร เพื่อชมป่าโกงกางและสัตว์ชายเลนประเภทต่าง ๆ อาทิ ปลาตีน ปูก้ามดาบ ฯลฯ ก่อนเดินออกไปถึงระเบียงชายฝั่งที่เป็นจุดดูนกชายเลน ซึ่งเป็นจุดที่สามารถดูนกได้นับพันนับหมื่นตัว บางสายพันธุ์หายากติดอันดับโลก เป็นห้องเรียนตามธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาครถือเป็นแหล่งดูนกระดับนานาชาติเลยทีเดียว
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสเห็นนกท้องถิ่นและนกอพยพนับเป็นแสนตัว
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ดูนกชายเลนหายาก เดินสะพานไม้แขวน ชมป่าชายเลน และสัตว์ชายเลน สดชื่นกับโอโซนจากป่าชายเลน
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๓๔๔๙ ๘๒๖๒ – ๓
๗. ช่องทางออนไลน์
Facebook ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโยลีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร
๘. สิ่งอานวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

เกาะลิบง จังหวัดตรัง

ที่ตั้ง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 ๑.เกาะลิบง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรัง เป็นแหล่งหญ้าทะเลแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งเป็นอาหารของเหล่าพะยูน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดูนกทะเลชนิดต่าง ๆ มีชายหาดที่สวยงาม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง สวนยางพารา และสวนผลไม้เป็นหลัก วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวบ้านที่เรียบง่าย เหล่านี้จึงเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ประจำเกาะลิบงที่ชวนหลงใหล เกาะลิบง เป็นแหล่งพบฝูงพะยูนมากที่สุดในประเทศไทย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งชาวลิบงเองร่วมกันอนุรักษ์ด้วยหัวใจ เกาะลิบงถือเป็นสวรรค์ของนักดูนกอีกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะบริเวณหาดตูบ เป็นถิ่นอาศัยของนกทะเลและนกชายเลนที่หนีหนาวเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะปรากฏช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ทุกวันเวลา 0๖.00 – 1๘.๐0 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) เดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ -ค่าเรือโดยสาร คนละ ๔๐ บาท
– ค่าเหมาเรือ ลำละ 560 บาท ต่อเที่ยว
– ค่าเหมารถซาเล้ง คิดตามระยะทาง
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ :ชมพะยูน ชมสะพานหิน การตกหมึก การนั่งเรือไปยังเกาะใกล้เคียง ชมฝูงนกอพยพจากไซบีเรีย ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๙ ๓๒๒๗ ๖๐๓๖
๗. ช่องทางออนไลน์ Facebook : Jeerasak Pangta
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ทางลาด/ที่จอดรถ /จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม