ชุมชนคุณธรรมบ้านโตนปาหนัน จังหวัดสตูล

บ้านโตนปาหนัน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  เป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางธรรมชาติ  ปกคลุมด้วยภูเขา  มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้หลากหลายพันธุ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตกโตนปาหนันที่ขึ้นชื่อ โฮมสเตย์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการผลิตกาแฟโบราณจากต้นกาแฟโบราณ  การหลามข้าวแบบดั้งเดิม กับอาหารพื้นถิ่น ที่ตั้งวงกิน (ข้าว) กลางสายน้ำ  ผลไม้สดจากต้นในช่วงหน้าผลไม้   แล้วชิมกาแฟโบราณ (โกปี้) 

ชุมชนอยู่กับป่า  ป่าอยู่ได้  คนอยู่ได้ และพัฒนาได้  มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชน  เพื่อให้คนในชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิถีชีวิตและหลักคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มาบูรณาการ  ที่ก่อให้เกิดปัญญา  สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีความสัมพันธ์เป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมู่บ้าน 

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ร้านกาแฟและโรงคั่วโกปี้โบราณบ้านโตน อยู่หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  การผลิตกาแฟโบราณ แปรรูป   เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้  แบรนด์ “โกปี้บ้านโตน” ซึ่งมีความสดใหม่อยู่ตลอด แสดงถึง   อัตลักษณ์ของท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

น้ำตกโตนปาหนัน น้ำตกอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สภาพทั่วไปของ น้ำตกโตนปาหนัน เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หัวกาหมิงและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ในบริเวณ ที่ตั้งของน้ำตกโตนปาหนัน น้ำตกโตนปาหนัน เป็นต้นน้ำที่ล่อเลี้ยงชีวิตของหมู่บ้านในการดำรงชีวิตและการเกษตรของผู้คนและสัตว์ในหมู่บ้านโตน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนผักกูด อยู่หมู่ที่  ๕  บ้านโตนปาหนัน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
-พืชปลอดสารเคมี
-เป็นวัตถุดิบการทำอาหารบ้านโตน
-เป็นพืชเศรษฐกิจชุมชน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านโตนปาหนัน หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติมากมาย  ดังนี้
1. ฐานโกปี้บ้าน​โตน
2. ฐานสะบ้า
3. ฐานเก็บผักกูด
4.  น้ำตกโตนปาหนัน
๕.  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
๖.  บ่อตกปลา – จาหรูด
๗.  หน่วยพิทักษ์ปาหนัน
๘.  HOMESTAY
๙.  บ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย
๑๐.  มัสยิด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม