บ่อน้ำร้อน จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
๑.บ่อน้ำร้อน ตั้งอยู่บริเวณเขาชัยสน ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์ เป็นแอ่งน้ำร้อนประมาณ ๖๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นหากได้รับแรงสะเทือน มีลักษณะเป็นเหมือนกับธารน้ำที่ไหลออกมาจากใต้เพิงผา มีน้ำร้อนไหลตลอดเวลา เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีที่พัก ห้องอาบน้ำร้อน บ่อแช่น้ำร้อน เชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาอาการของโรคบางชนิด เช่น โรคผิวหนัง อัมพฤกษ์ ปวดเมื่อย
ทางด้านเหนือของบ่อน้ำร้อนประมาณ ๗๐๐ เมตร เป็นที่ตั้งของถ้ำพระ ภายในมีบ่อน้ำเย็นน้ำลึกประมาณ ๑ เมตร มีน้ำไหลตลอดปี ด้านบนของถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระนอนและมีภาพผนังถ้ำที่สวยงาม
ธารน้ำเย็น มีบริการล่องเรือชมความสวยงามของถ้ำต่าง ๆ ในบริเวณภูเขาชัยสน เช่น ถ้ำน้ำเย็น ถ้ำท้องพระโรง ถ้ำลอกอ มีจุดชมความสวยงามหลายจุด เช่น จุดท้องมังกร จุดแมงกะพรุน จุดนมสาว จุดหัวใจเพชร จุดฟันปลาฉลาม เป็นประติมากรรมธรรมชาติในถ้ำต่าง ๆ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ได้ทั้งปี (ยกเว้น ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม)
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ ดังนี้
ค่าบริการจอดรถ ๑๐ – ๔๐ บาทต่อครั้ง (ตามประเภทรถ)
ค่าบริการห้องแช่น้ำร้อน ประมาณชั่วโมงละ ๑๒๐ บาท
ค่าบริการซาเล้งทัวร์ คันละ ๒๐๐ บาท (๙๐ นาที)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ ซาเล้งทัวร์

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม