ศูนย์การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี

ที่ตั้ง ซอยบางกร่าง ๖๓/๑-๓ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๑๒ ๖๕๓๙

บ้านทุเรียน หรืออาคาร “ศูนย์การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี” เป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับทุเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่จะคอยช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมสัมมนา หรือเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ การสนับสนุนดังกล่าวนี้มีเพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนนทบุรีให้คงอยู่สืบไป สิ่งที่ทำให้เนื้อทุเรียนแตกต่างจากที่อื่น ๆ นั่นคือ ดิน เนื่องจากดินในแถบนนทบุรี เป็นดินเหนียวที่มีธาตุอาหารของพืชอย่างสมบูรณ์ ทุเรียนที่ปลูกในจังหวัดนนทบุรีจะมีเนื้อละเอียด เนื้อหนานุ่ม และรสชาติดีมาก จึงทำให้ทุเรียนนนท์มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด