ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก จังหวัดภูเก็ต

๑.ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก เป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดภูเก็ต ที่กำลังดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชน และยังส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดสรรพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำตามหลักทฤษฎีใหม่ “เกษตรแบบประณีต” โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบริหารจัดการเรื่อง ดิน น้ำ ป่า คน จากพื้นดินที่แห้งแล้ง มีสภาพเป็นด่าง ผ่านการทำเหมืองแร่ในอดีตมาแล้วนั้น ชาวบ้านได้ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ ด้วยการน้อมนำแนวทางทฤษฎีแกล้งดิน และการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ พัฒนาดินให้กลับมาสมบูรณ์ จนสามารถปลูกพืชแบบผสมผสานได้ในซึ่งในช่วงปัจจุบันฤดูฝนเกิดน้ำท่วม ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำให้เกิดน้ำท่วม และน้ำหลาก ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ จึงใช้วิธีบริหารจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการขุดสระ ทำแก้มลิง เป็นบ่อ 3 บ่อ ด้วยกันคือ บ่อเล็ก บ่อกลาง บ่อใหญ่ และสามารถใช้ประโยชน์จากแก้มลิง มาเลี้ยงปลา และสร้างความชุ่มชื้นได้อีกด้วยศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งเรียนรู้ฯ ที่ให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา ฯ สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐9.0๐ น. – ๑7.0๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ 8197 81598
๕.ช่องทางออนไลน์
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม