ชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย

บ้านสันทางหลวง เป็นอีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และทางวัฒนธรรมมีจุดเด่นเกี่ยวกับ “วิถีชีวิต ชาวไทยอง” คนในชุมชนบ้านสันทางหลวงส่วนใหญ่ยังคงสืบสานและดำเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยอง จนมีคำพูดติดปากของชาวสันทางหลวงว่า “กิ๋นอย่างยอง อู้อย่างยอง อยู่อย่างยอง”  

ชุมชนบ้านสันทางหลวง ร้อยละ ๙๐ เป็นชาวไทยอง มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยองที่โดดเด่น อาทิ อาหาร เครื่องแต่งกาย ภาษา วิถีชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นคือการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP, โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสันทางหลวง
เป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนและเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน

ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมชุมชนบ้านสันทางหลวง
ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมชุมชน จำนวน ๑๘ ฐาน เช่น กลุ่มผ้าทอมือ กลุ่มผ้าปัก กลุ่มหมอนดูดกลิ่น (หมอนใบชา) กลุ่มตุ๊กตา กลุ่มจักสานจิ๋ว กลุ่มลาบ กลุ่มข้าวแคบ กลุ่มดาวอินคา กลุ่มขนมพื้นบ้าน และกลุ่มระบายสีร่ม เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวธรรมชาติบ้านสันทางหลวง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของชุมชนบ้านสันทางหลวง เป็น บรรยากาศทุ่งนาตามธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานเยี่ยมชมและรับบรรยากาศแบบท้องทุ่งในยามเช้าตรู่หรือยามเย็น  เพื่อชมวิถีชีวิตของคนบ้านสันทางหลวง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้วิถีเกษตรปลอดสารพิษชุมชนบ้านสันทางหลวง
ชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย โดยมีโครงการ สำคัญร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ คือ โครงการปลูกผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP, โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
ลานวัฒนธรรมลานขันโตก วิถีไท วิถียองสัมผัสวิถีวัฒนธรรมไทยอง และรับชมการแสดงที่ได้มีการนำเอาวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมในการทอผ้าของคนไทยองในขั้นตอนต่าง ๆ ของการทอผ้า มาปรับประยุกต์ และออกแบบท่าฟ้อนตามยุคสมัยที่สื่อถึงขั้นตอนของการทอผ้าในสมัยก่อนของคนไทยอง นำมาแสดงร่วมกับดนตรีล้านนาผ่านทางท่วงท่าลีลาความอ่อนช้อยในการฟ้อนสาวไหม พร้อมกับรับประทานอาหารขันโตกตามแบบวัฒนธรรมไทยอง

การบายศรีสู่ขวัญ
ลานวัฒนธรรมลานขันโตก วิถีไท วิถียอง การบายศรีสู่ขวัญหรือเรียกขวัญ โดยกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนบ้านสันทางหลวง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานในการต้อนรับผู้มาเยือนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ให้เกียรตินักท่องเที่ยว/คณะศึกษาดูงานในการที่มาเยือน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม