ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านเหล่างิ้ว จังหวัดร้อยเอ็ด

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบ้านเหล่างิ้ว เป็นชุมชนเมือง แต่ก็ยังอาชีพหลัก คือ การทำนา อาชีพเสริม คือ การทำหัตถกรรมทอผ้า, จักสาน, ทำไร่นาส่วนผสม ฯลฯ คนในชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยการทำไร่นาสวนผสมในที่ดินของตนเอง ปลูกถั่วลิสง จนสามารถแปรรูปถั่วลิสงให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อเสียงในชื่อ ถั่วป่านทอง จนสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ชุมชนบ้านเหล่างิ้วจะมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกัน เช่น การแต่งกายโดยนุ่งผ้าถุง ห่มสะไบ การแต่งกายด้วยชุดซึ่งมีลักษณะคล้ายชนเผ่าภูไท นอกจากนี้คนในชุมชนจะใช้ชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ภายในบริเวณวัด ปลูกพืชผักสวนครัวต่าง ๆ ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

เจดีย์มหามงคลบัว
เจดีย์สีทองโดดเด่นกลางสวนสวย มีสระน้ำไว้ด้านหน้าและด้านข้างเจดีย์ อยู่บริเวณกลางทุ่งนาทำให้สามารถมองเห็นมาจากที่ไกล ๆ

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

พุทธสถานบึงไทรทอง
พุทธสถานบึงไทรทอง มีเนื้อที่ประมาณ ๗๕ ไร่ เป็นวัดสาขาของ วัดเขาสุกิม ภายในบริเวณวัดมีการสร้างวิหารต่าง ๆ และมีพระพุทธรูปใหญ่จำนวน ๕ องค์ สถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามมีหนองน้ำล้อมรอบ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเศรษฐกิจพอเพียง
สวนเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ แบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนต่าง ๆ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ทุ่งนา แหล่งกักเก็บน้ำ พื้นที่พักอาศัย และปลูกพืชผักต่าง ๆ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชมพุทธสถาน บึงไทรทอง
พุทธสถาน บึงไทรทอง เมื่อนักท่องเที่ยวไปถึงยังพุทธสถานบึงไทรทอง จะได้พบกับวิหารขนาดใหญ่ สูงตระหง่านตาท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนวิหารให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้

ชมการสาธิต การทอเสื่อกก
กลุ่มทอเสื่อกก ชมการสาธิตการทอเสื่อกก ซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน จะมีการสาธิตอยู่ที่กลุ่มทอเสื่อกกซึ่งตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านเหล่างิ้ว

ชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง
สวนเศรษฐกิจพอเพียง พักผ่อนหย่อนใจไปพร้อม ๆ กับเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง นักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับการทำกิจกรรมเป็นครอบครัว

กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เจดีย์มหา มงคลบัว จุดท่องเที่ยวสุดฮิตแห่งชุมชนบ้านเหล่างิ้ว ถือได้ว่าเป็นสถานที่ทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง นักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของเจดีย์มหาบัว ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์และเงียบสงบ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม