บ้านแหลมกรวด จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
๑. บ้านแหลมกรวด ตั้งอยู่ในเกาะหมาก ซึ่งอยู่ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนกลาง อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง แหลมกรวด เป็นชื่อที่นักเดินเรือสมัยโบราณเรียกขานกัน เพราะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขาคลองกรูด (ภูเขาที่สูงที่สุดในตำบลเกาะหมาก) มีหาดหินกรวดยื่นเป็นแหลมออกไปประมาณ 8 กิโลเมตรเชื่อมต่อกับบ้านแหลมบ่อท่อ (บริเวณวัดบ่อท่อ) ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งหาดดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ หากผู้เดินเรือไม่มีความชำนาญในล่องน้ำ จะมีความเสี่ยงเกยตื้น แต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ ทำให้บ้านแหลมกรวดมีผู้คนเข้ามาอาศัยกันอย่างหนาแน่น เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดของตำบลเกาะหมาก มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ในเกาะหมากมีการขุดค้นพบขวานหินโบราณกว่าร้อยชิ้น ซึ่งเป็นเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคหิน เกาะหมากเป็นที่อยู่ทั้งของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ทำให้มีความหลากหลายทางประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เสด็จประพาสหมู่เกาะในทะเลสาบสงขลา โดยเรือกลไฟทอนิครอฟต์ลากจูงเรือพระที่นั่ง เรือกลไฟเซนต์ยอชลากเรือเจ้านายและเรือผ้านุ่งห่ม เรือกลไฟยาโรจูงเรือเครื่อง ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๔๓๒ และทรงประทับแรม ณ พลับพลาที่ประทับเกาะมวย และในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร ๑๐๘ ไว้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ได้ทั้งปี (ยกเว้น ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม)
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ล่องเรือ (ราคาตามประเภทของเรือ)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ล่องเรือ ปั่นจักรยาน เรียนรู้หัตถกรรมกรวดทรายล้าง การทำไข่ในหิน (ไข่เค็ม)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม