บ้านไร่ปลายซอยโฮมสเตย์

๑.ประเภทของที่พัก รีสอร์ท
๒.จำนวนห้อง ๕ ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา ๕๐๐ บาท
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
– อาหารเช้า
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นางพรทิพย์ อินทปัทม์
เบอร์โทร ๐๙ ๑๐๐๓ ๘๘๙๒

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม