พระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้ง บ้านจำปาศรี หมู่ที่ 2 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
๑.เป็นเขตที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เพราะบริเวณนี้ได้เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรีมาก่อน โบราณวัตถุต่างๆ ที่ค้นพบได้นำไปแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น และที่สำคัญยิ่งก็คือการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวาราวดี รัฐบาลจึงอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างพระธาตุนาดูนขึ้นในเนื้อที่ 902 ไร่ โดยบริเวณรอบๆ จะมีพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม สวนรุกขชาติ สวนสมุนไพร ซึ่งตกแต่งให้เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมหาสารคาม ที่นักท่องเที่ยวมากรอบไหว้สักการะขอพร
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวัน
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 0 4379 7129
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/phathatnadun/
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม