ศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลปากน้ำประแส

จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระประสงค์ ที่จะให้มีการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ใช้ประโยชน์ ในอนาคต จึงพระราชทานเกาะมันใน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๒ ต่อมาได้ โอนมาสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก”โดยได้ขยายความรับผิดชอบในการศึกษาการแพร่กระจายและขยายพันธุ์สัตว์ทะเลหายากชนิดอื่นด้วย คือ พะยูน โลมา รวมถึงทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ ได้แก่ ปะการัง และ หญ้าทะเล ตลอดจนงานวิจัยด้านสมุทรศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม