ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๒ สมุทรสาคร

ที่ตั้ง ตาบลบางหญ้าแพรก อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
๑. เป็นศูนย์ที่ดูแลผืนป่าชายเลนของสมุทรสาคร ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเรียกกันว่า ป่าชายเลนอ่าวมหาชัย โดยมีอยู่สองฝั่งคือฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก คั่นกลางด้วยแม่น้ำท่าจีน ในบริเวณน้ำกร่อยของปากแม่น้า โดยมีอิทธิพลของกระแสน้ำทะเลที่นำเอาโคลนเลนมาทับถมทำให้เกิดหาดเลนยาวตลอดแนวชายฝั่ง มีความอุมสมบูรณ์และมีความหลากหลาย ทางชีวภาพมาก ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาครที่เคยมีถึงแสนไร่ จนปัจจุบันเหลือน้อยลงด้วยความร่วมมือของทางราชการ ชาวบ้านและทางภาคเอกชนเพื่อช่วยแต่งเติมชายฝั่งทะเลให้มีสีเขียวขวี สร้างอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่น
ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในตาบลบางหญ้าแพรกฝั่งตะวันตก เป็นจุดที่นักดูนกนิยมมาดูนกชายเลน โดยมีเส้นทางเดินเท้ายาวประมาณ ๓๐๐ เมตร เพื่อชมป่าโกงกางและสัตว์ชายเลนประเภทต่าง ๆ อาทิ ปลาตีน ปูก้ามดาบ ฯลฯ ก่อนเดินออกไปถึงระเบียงชายฝั่งที่เป็นจุดดูนกชายเลน ซึ่งเป็นจุดที่สามารถดูนกได้นับพันนับหมื่นตัว บางสายพันธุ์หายากติดอันดับโลก เป็นห้องเรียนตามธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาครถือเป็นแหล่งดูนกระดับนานาชาติเลยทีเดียว
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสเห็นนกท้องถิ่นและนกอพยพนับเป็นแสนตัว
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ดูนกชายเลนหายาก เดินสะพานไม้แขวน ชมป่าชายเลน และสัตว์ชายเลน สดชื่นกับโอโซนจากป่าชายเลน
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๓๔๔๙ ๘๒๖๒ – ๓
๗. ช่องทางออนไลน์
Facebook ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโยลีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร
๘. สิ่งอานวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ทุ่งโปรงทอง

๑. ทุ่งโปรงทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ อะไรคือทุ่งโปร่งทอง ทุ่งโปรงทอง คือบริเวณป่าชายเลนริมปากแม่น้ำประแส ซึ่งบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยต้นโปรงที่ขึ้นเรียงรายกันนับพันนับหมื่นต้น มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา โดยเฉพาะยามเช้าตรู่และยามเย็นที่มีแสงพระอาทิตย์อ่อน ๆ ฉาบทาลงมาที่ทุ่งแห่งนี้ สะท้อนใบของต้นโปรงให้กลายเป็นสีเหลืองทองอย่างสวยงาม ที่นี่จึงได้ชื่อเรียกว่าทุ่งโปรงทอง โดยจะมีทางเดินไม้ระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร ลัดเลาะไปตามทุ่งโปรงทอง ให้นักท่องเที่ยวได้เดินถ่ายภาพกับทุ่งแห่งนี้กันอย่างใกล้ชิด ลักษณะเด่น เมื่อยอดต้นโปรงกระทบกับแสงแดดก็จะเป็นสีเหลืองทอง
– เป็นบริเวณป่าชายเลนที่สมบูรณ์ มีบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สิ่งที่น่าสนใจในทุ่งโปรงทอง ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ ก่อนที่จะเดินไปถึงทุ่งโปรงทอง บริเวณทางเข้าตรงจุดเริ่มต้นจะเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ บรรยากาศร่มรื่น
– ป่าโกงกาง จะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อมาจากป่าชายเลน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทำการทุกวัน เปิด-ปิด 06.00-18.00น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา

๑. นั่งเรือแคนูชมระบบนิเวศของป่าโกงกาง
๒. ร่วมปลูกป่าชายเลน/ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนท่องเที่ยวบางปู ล่องเรือชมวิถีชีวิตรอบอ่าวปัตตานีและชมอุโมงค์ป่าโกงกาง

๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดปัตตานี เสน่ห์ของชุมชนท่องเที่ยวบางปู ช่วงเช้าขึ้นเรือลอดอุโมงค์โกงกางและดูวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน รับประทานอาหารทะเลสด ๆ จากชาวประมงพื้นบ้านช่วงเย็นได้ดูนกกลับเข้ารัง เช้าๆ นกจะออกไปหากิน เย็นๆ ก็จะกลับมา จำนวน 10,000 กว่าตัวที่กลับมาเข้ารัง ช่วงกลางคืนดูหิ่งห้อยจำนวนนับล้าน ๆ ตัวที่เกาะอยู่ตามใบของต้นลำพู หิ่งห้อยจะมีตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม จุดไฮไลท์อีกจุดของชุมชน คือ สะพานไม้สายรุ้ง และอนุสาวรีย์ปู
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เวลา 08.30-18.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว ตลอดทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ลอดอุโมงค์ นวดฝ่าเท้าบนรากโกงกาง หาหอยกัน(ลอแก) ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน จับกุ้งด้วยมือเปล่า นั่งเรือชมอาทิตย์อัสดงยามเย็น ชมนกบินกลับรัง ค่ำคืนล่องเรือชมหิ่งห้อย
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
– มูฮำหมัดซูการดี สาเหาะ โทร 08 1805 8761
-เจะสตอปา เจะมะ โทร 08 1388 3046
๗.ช่องทางออนไลน์
– Facebook: Kandee
-Facebook page :ชุมชนท่องเที่ยวบาลาดูวอ
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ลานจอดรถ ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม