ศูนย์เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ประมงอินทรีย์ จังหวัดพัทลุง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรมบ้านช่องฟืนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเล ซึ่งเป็นอาหารทะเลในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (ทะเลน้ำกร่อย)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม