ศูนย์เรียนรู้สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ดงกลาง จ.พิจิตร

ที่ตั้ง ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
๑.ชื่อผู้ประกอบการ นางอาภาพรรณ ขวัญรุ่งวิทยา
๒.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๒.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
สร้างสรรค์ผลงานจากดินไทยทำพานดอกบัว และดอกไม้นานาชนิด เน้นความสมจริงให้มากที่สุด และมีการพัฒนาประดิษฐ์ในรูปแบบสำหรับวางบูชาพระสารีริกธาตุ และ ยังพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้าสำหรับการประดับในที่อยู่อาศัย
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 6679 0493

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม