เมืองเลยโอทอป

ที่ตั้ง 210 ถนนสถลเชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
๑.คิดถึงของฝาก คิดถึงเมืองเลย OTOP ร้านรวมผลิตภัณฑ์ OTOP และของฝากขึ้นชื่อของ จังหวัดเลย ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนเมืองเลยกลุ่มเล็กๆเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม OTOP ที่ไม่มีที่จำหน่ายสินค้า
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์
– ของกิน
– ของใช้ของตกแต่ง
– เครื่องประดับ
– สมุนไพร
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
….เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 09 8172 1113
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/MuangLoeiOtop/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์ OTOP จังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ (หลังใหม่) ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๑.เป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าอื่นๆ ของจังหวัดมุกดาหาร เป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยว คณะศึกษาดูงาน และเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
ประเภท ของใช้ เสื้อผ้า เครื่องประดับหรือตกแต่ง
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๘๒
๕.ช่องทางออนไลน์
https://mukdahan.cdd.go.th/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์เครื่องปั้นด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา

ที่ตั้ง ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๑. หมู่บ้านด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบ ในปี พ.ศ. 2547 เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เน้นให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคนในชุมชน และยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางให้ชุมชนเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าควบคู่กับการให้บริการด้านต่างๆในชุมชนหมู่บ้านที่มีศักยภาพ และกาบริหารจัดการที่แข็งแรงมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จะได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาให้เป็นสถานที่ศึกษา และขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ โดยหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนได้รับเกียรติให้เป็นหมู่บ้านOTOP ต้นแบบ (KnowledgeBased Village Cluster) แห่งแรกในภาคอีสาน และเป็นหนึ่งในสี่ของประเทศจากผลการดำเนินการผ่านมาทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ รวมทั้งคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เดินทางมาเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเป็นจำนวนมาก
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.30 -18.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1977 0980 , 0 4433 8105
๕.ช่องทางออนไลน์ –
รายละเอียดของสถานที่
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว )

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม