ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผารังหมี จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1.หมู่บ้านผารังหมี เดิมมีชื่อเรียกว่า “ผาหลังหมี” เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นชุมชนที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แปลกตา เพราะมีเนินเขาและภูเขาหินปูนน้อยใหญ่สลับซับซ้อนรายรอบ มีถ้ำ สลับพื้นราบที่เป็นพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของชุมชน ชุมชนบ้านผารังหมีโดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นเนื่องจากชาวบ้านผารังหมีส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้นำเอาวิถีวัฒนธรรมในเรื่องของภูมิปัญญา ความเชื่อ วิถีชีวิต ภาษา การแต่งกาย อาหาร งานประเพณี และอาชีพ มาใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นคือ “ชุมชนอารมณ์ดี บ้านผารังหมี”
2. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น
3. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
หรือนักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชนบ้านผารังหมี ดังนี้
3.1 แพ็คเกจท่องเที่ยว “วันเดียว เที่ยวรอบบ้าน” ราคา 900บาท/คน
3.2 แพ็คเกจท่องเที่ยว “นอนค้างบ้านเรา ไม่เหงาแน่นอน” (2 วัน 1 คืน) ราคา 1,300 บาท/คน
4. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายจันที ชมภูมี เบอร์ติดต่อ 06 3156 6495
นางสุดใจ ชมพูมี เบอร์ติดต่อ 08 9269 0301
5. ช่องทางออนไลน์
Facebook : บ้านผารังหมีน่าอยู่
6. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม