พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน จังหวัดเลย

ที่ตั้ง วัดโพนชัย หมู่ 3 ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๑.เป็นสถานที่เก็บ และจัดนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่สืบต่อกันมา รวมถึงผีตาโขนที่มีความเชื่อกันว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ว่างานบุญผีตาโขนนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญหลวง ที่ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่นที่รวมเอางานบุญพระเวส (ฮีตเดือนสี่) และงานบุญบั้งไฟ (ฮีตเดือนหก) ให้เป็นงานบุญเดียวกันโดยงานบุญพระเวสมีวัตถุประสงค์จัดเพื่อให้ฟังเทศน์มหาชาติ ส่วนงานบุญบั้งไฟนั้นเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อถวาย บูชาเทวาอารักษ์รักเมือง ขอให้ฝนตกตามฤดูกาล
นอกจากส่วนที่จัดแสดงประวัติวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ แล้วภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหุ่นผีตาโขนที่มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกัน และมี 2 ประเภทคือ ผีตาโขนใหญ่ ผู้ชายและผู้หญิงจะไม่มีการทำใหม่ทุกปี แต่จะทำตามธรรมเนียมที่กำหนดไว้เท่านั้น
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ตลอดปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ วาดหน้ากากผีตาโขน
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 4289 1272
๗.ช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/phitakhonmuseum
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดโพนชัย จังหวัดเลย

วัดโพนชัย  เป็นวัดคู่เมืองของอำเภอด่านซ้าย สร้างขึ้นพร้อมกับพระธาตุศรีสองรัก เมื่อประมาณ พ.ศ. 2103 อายุราว 453 ปี เป็นพื้นที่จัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปีในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี

วัดโพนชัย สร้างมาพร้อมกับการสร้างพระธาตุศรีสองรัก มีพระพุทธเจ้าใหญ่ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอด่านซ้าย ยังเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ ๆ เช่น ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ซึ่งเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียม เป็นผู้นำชาวบ้าน ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดโพนชัย
เป็นวัดคู่เมืองของอำเภอ ด่านซ้าย สร้างขึ้นพร้อมกับพระธาตุศรีสองรัก เมื่อประมาณ พ.ศ. 2103 อายุราว 453 ปี

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
เป็นที่เก็บรวมรวมเรื่องราวของอำเภอด่านซ้าย มีข้อมูลความเป็นมาของเมืองด่านซ้าย เรื่องราว ประเพณี วัฒนธรรม แบ่งเป็นห้อง ๆ และเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผีตาโขน

พระธาตุศรีสองรัก
พระธาตุศรีสองรัก สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2103  สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2106 เพื่อให้เป็นสักขีพยาน ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา (สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) กับกรุงศรีสัตนาคนหุต (ปัจจุบัน คือแขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว)

วัดเนรมิตวิปัสสนา
พระอุโบสถและเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลังมีพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธาน และมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อพระมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด

ศูนย์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านเดิ่น
เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ ของเมืองด่านซ้าย
– โมเดลจำลองงานบุญหลวง
– ประเพณี 12 เดือน

บ้านเจ้าพ่อกวน
เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ มีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพระธาตุศรีสองรัก และเป็นผู้ดูแลรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

บ้านเจ้าแม่นางเทียม
เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ มีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพระธาตุศรีสองรัก และเป็นผู้ดูแลรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวสุดทาง ที่ด่านซ้าย
เป็นจุดพักรถและจุดชมวิว ที่นักท่องเที่ยวถ่ายรูป เป็นบรรยากาศที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาเพราะว่าด้านล่างนั้นจะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเห็นบ้านเรือนประชาชนของอำเภอด่านซ้าย

กลุ่มต้นฮังคาว จำนวน 19 ต้น อยู่บริเวณหอน้อย/ ศาลเจ้าแสนเมือง
กลุ่มต้นฮังคาว จำนวน 19 ต้น รุกขมรดกของแผ่นดิน ประจำปี 2562 อยู่บริเวณ หอน้อย บ้านเดิ่น อำเภอด่านซ้าย เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวด่านซ้าย (การเข้าไปชม ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแล)

กลุ่มต้นจำปาลาว อยู่บริเวณรอบ ๆ พระธาตุศรีสองรัก
กลุ่มต้นจำปาลาว จำนวน 19 ต้นบริเวณลานด้านบน (โดยรอบ) พระธาตุศรีสองรัก รุกขมรดกของแผ่นดิน ประจำปี 2562

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์ปศุสัตว์ตาม แนวพระราชดำริ
เป็นแหล่งผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์ที่จำเป็นและเหมาะสำหรับสภาพพื้นที่ไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ขาดแคลน รวมทั้งให้กับราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ต่าง ๆ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การแสดงผีตาโขน
วัดโพนชัย การแสดงการละเล่นผีตาโขน นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้

การทำต้นผึ้ง
วัดโพนชัย กิจกรรมการทำต้นผึ้ง ถวายพระธาตุศรีสองรักต้นละ 150 บาท

การทำขันหมากเบ็ง
วัดโพนชัย ทำขันหมากเบ็งถวายพระเจ้าใหญ่ พระประธานในอุโบสถวัดโพนชัยคู่ละ 50 บาท

ทำหน้ากากผีตาโขน (เล็ก)
วัดโพนชัย ทำหน้ากากผีตาโขน (เล็ก) ตัวละ 250 บาท

อาหารพื้นบ้าน
วัดโพนชัย ร่วมประกอบ/รับประทานอาหารพื้นบ้าน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม