ศูนย์สตรีผ้าทอศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้ง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ผ้าทอไทลื้อศรีดอนชัย (ศูนย์สตรีผ้าทอศรีดอนชัย)
๒.ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มสตรีผ้าทอศรีดอนชัย
ผู้ประสานงาน: นางแว่นแก้ว ภิรมย์พลัด
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอไทลื้อศรีดอนชัย
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๑๘๗๕ ๕๘๓๔
๕.ช่องทางออนไลน์
line id: ๐๙๑๘๗๕๕๘๓๔
เฟซบุ๊ก: กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม