ผ้าฝ้ายมัดย้อมทอมือกี่กระตุกลายเมืองเก่าจันเสน

ที่ตั้ง ๔๑/๑ หมู่ ๘ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ผ้าฝ้ายมัดย้อมทอมือกี่กระตุกลายเมืองเก่าจันเสน
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นายประจวบ น้ำเพ็ชร
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าฝ้ายมัดย้อมทอมือกี่กระตุกลาย
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๖ ๒๗๔๖ ๓๔๙๑
๖.ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม