อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์ม

๑.ที่ตั้ง 648 บ้านตาด หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
1.1 แบรนด์ “สีดี สีธรรมชาติ”(ผลิตนวัตกรรมเกี่ยวกับสีทุกประเภท)
1.2 แบรนด์ “อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์ม” (ผลิตงานศิลปะ งานสิ่งทอ ตัดเย็บ เสื้อผ้า ผ้าคลุม อื่นๆ)
1.3 แบรนด์ “ฝ้ายคราม@อ้วนกลม”(ผลิตเส้นใยและงานครามอุดรธานี ส่งต่างประเทศเท่านั้น)
ทั้ง 3 แบรนด์ผลิตโดย อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้การสร้างกระบวนการจัดการวัตถุดิบเพื่อนวัตกรรมชุมชน
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นายก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ และ นางสาวพสธร เดชศิริอุดม
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ “สีดี สีจากธรรมชาติ”
รายละเอียดความโดดเด่น สั้น ๆ
-เป็นกลุ่มสีน้ำ สีอะคลลิค สีสกรีน สีภาพพิมพ์ ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เหลือจากภาคการเกษตรและวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา BCG และ การจัดการแบบ SDGs ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เติบโต และสามารถใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ปลอดภัยกับผู้ใช้ ผู้บริโภค ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนส่งถึงมือผู้ใช้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติกพิมพ์ดิน “นวัตศิลป์ดินอีสาน”
– เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยใช้ ภาพบาติกพิมพ์ดิน พิมพ์ลงบนผ้าไหม ผ้าฝ้าย คลุมไหล่ทอมือ ผ้าผืน ผ้าสปันและผ้าอื่นๆ มามัดย้อม จก ปูมและเพ้นท์ลวดลาย ผสมผสานการทำภาพพิมพ์ การเพ้นท์รูป การพิมพ์บาติก จากดิน และใช้วัสดุสีจากธรรมชาติทั้งหมดในการผลิต
ส่วนลวดลายเป็นการจัดทำลวดลายแบบประยุกต์ บ้านเชียง 3 สมัย
๓.๓ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ นวัตศิลป์แห่งใบไม้
-เป็นการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการย้อมใบไม้ให้สีในพื้นที่ อาทิ ใบมะม่วง ยูคา เพกา สัก สบู่เลือด อื่น ๆ
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ปิดทุกวันอังคาร
หากเข้าชมกรณีพิเศษ ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วัน
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 2656 1641 / 09 2656 1614 ๖.ช่องทางออนไลน์
FB : Nest Kokanest(ส่วนตัว อ.ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ)ผู้บริหาร
FB : Yok Dechsiriudom(คุณพสธร เดชศิริอุดม)ผู้บริหาร
FB : อ้วนกลม แฮปปี้ ฟาร์ม
IG : uanklomhappyfarm
ID line : Auankom
ID Line : yoknest

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนมูล จังหวัดน่าน

ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนมูลเป็นหมู่บ้านไทลื้อที่อพยพมาจาก เมืองล้าสิบสองปันนา  มณฑลยูนาน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหมู่บ้านไทลื้อ ยึดหลักวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตเรียบง่าย ภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขามีแม่น้ำไหลผ่านทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มีจุดเด่นและเสน่ห์ของชุมชนชาวไทลื้อที่คงรักษา อัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ทางด้านอาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางด้านภาษาไทลื้อ ภูมิปัญญาต่าง ๆ

ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนมูลได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยผู้นำพลังบวร ( บ้าน /วัด /โรงเรียน ) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเพิ่มคุณค่าส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้มีรายได้ จากศิลปวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนทางด้านอาหารเครื่องแต่งกาย งานช่างฝีมือ(การทอผ้าลายไทลื้อ) และนำมาประยุกต์ให้มีความโดดเด่น และร่วมสมัยออกจำหน่าย อีกทั้งชุมชนคุณธรรมฯ บ้านดอนมูลได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนจิตอาสาเป็นมัคคุเทศก์นำชมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดความประทับใจ

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วิหารไทลื้อบ้านดอนมูล
วิหารไทลื้อบ้านดอนมูลเป็นวิหารไทลื้อที่มีความเก่าแก่ในรูปทรงไทลื้อโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า ๓๐๐ ปี ที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมของชาวไทลื้อที่อพยพมาจาก ๑๒ ปันนา ที่แสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวไทลื้อ บ้านดอนมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

แหล่งน้ำบริเวณท่าน้ำหน้าวัดดอนมูล
บ้านดอนมูลได้ประกาศเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา บริเวณลำน้ำน่านหน้าวัดดอนมูล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นเขตห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดและสงวนไว้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ เริ่มประกาศเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

แหล่งเรียนรู้ชุมชนไทลื้อบ้านดอนมูล
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่แสดงวิถีชีวิต การดำรงชีวิตของชุมชนไทลื้อบ้านดอนมูลการสาธิตภูมิปัญญาของชาวไทลื้อบ้านดอนมูล องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อบ้านดอนมูล

กลุ่มผ้าย้อมสีธรรมชาติชุมชนบ้านดอนมูล
กลุ่มผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านดอนมูลเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติของกลุ่มไทลื้อที่เน้นการสวมใส่เสื้อผ้าที่มาจากสีธรรมชาติ

กลุ่มทำหวาย
เป็นกลุ่มอาชีพที่ทางชุมชนบ้านดอนมูลได้จัดตั้งขึ้นในการผลิตขันโตกการนำหวายมาถักเป็นเครื่องใช้ เช่น ตะกร้าหวาย ขันโตกหวาย เก้าอี้ที่ทำจากหวาย

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริของชุมชนบ้านดอนมูล
ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริชุมชนบ้านดอนมูลเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดในพื้นที่ป่าของชุมชนบ้านดอนมูลที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่ป่าของชุมชนรักษาสภาพพื้นที่ป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่า

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ชุมชนบ้านดอนมูล
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ชุมชนบ้านดอนมูลเป็นแปลงสาธิตทางด้านการเกษตรของชุมชนบ้านดอนมูลในการปลูกพืช ผักสวนครัว  รั้วกินได้ของชุมชน (ผักปลอดสารพิษ )

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมการย้อมผ้าสีธรรมชาติของนักท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ผ้าย้อมสีธรรมชาติชุมชนบ้านดอนมูล ชุมชนบ้านดอนมูลได้จัดให้มีแหล่งย้อมผ้าสีธรรมชาติของชุมชนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ วิธีการ ขั้นตอนการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติในการตัดเย็บเสื้อผ้าของชุมชน การทอผ้าไทลื้อ ของชาวไทลื้อบ้านดอนมูล

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
ลานจัดกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนบ้านดอนมูล ชุมชนบ้านดอนมูลจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวบายศรีสู่ขวัญแก่นักท่องเที่ยวในชุมชนบ้านดอนมูล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม