เรียนรู้วิถีชีวิตเส้นทางสายไหมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ตั้ง บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ศูนย์วัฒนธรรมภูไท
๒.ชื่อผู้ประกอบการ
นายประวิทย์ วงษ์เจริญ กำนันตำบลโพน นายสำเนียง ปัสสะ ผู้ใหญ่บ้าน
3. ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมแรพวา
ศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาวผู้ไทย เป็นศูนย์เรียนรู้บอกเล่าความเป็นมาของชาวบ้านโพนตั้งแต่การตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมการทอผ้าไหมแพรวา และเป็นสถานที่ต้อนรับแขกผู้มาเยือนบ้านโพน และมีร้านค้าที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมแพรวาหลายประเภท รอให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึก
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายประวิทย์ วงษ์เจริญ กำนันตำบลโพน
โทร. 08 7107 8109
นายสำเนียง ปัสสะ ผู้ใหญ่บ้าน
โทร. 08 6222 4838
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาวผู้ไทย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม