วัดสรรพยาวัฒนราม จังหวัดชัยนาท

ที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

๑. วัดสรรพยาวัฒนาราม มีข้อสันนิฐานว่าสร้างในปลายสมัย รัชกาลที่ 4 หรือประมาณ ปี พ.ศ. 2410 โดยเรียกชื่อวัดอยู่ 2 ชื่อด้วยกัน กล่าวคือ “วัดเสาธงหิน” และ “วัดวังหิน” ตามลำดับ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 8 ราวปีพุธศักราช 2484 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดสรรพยาวัฒนาราม
สิ่งสำคัญภายในวัด มีวิหารน้อยเป็นอาคารก่อิฐถือปูน หันหน้าไปทางทิศตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ด้านหน้าวิหารเป็นซุ้มโค้งรูปกลีบบัวมีประติมากรรมปูนปั้นเรียกว่า “พระฉาย”หรือองค์พระพุทธเจ้าในท่าปางถวายเนตรประทับเงาบนหน้าผา เป็นพระอุเทสิกเจดีย์ให้คนเคารพ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 25 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางกราบ พระบรมศพประดิษฐาน ซึ่งหาชมได้ยากเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ 06.00 น. – 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี )
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม เจ้าอาวาสวัดสรรพยาวัฒนาราม

โทร. 09 8763 2936

๕. ช่องทางออนไลน์ –

๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม