พระตำหนักสุคิริน (พระตำหนักสมเด็จย่า)

หมู่ที่ ๔ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
 ๑. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมนิคมสร้างตนเองสุคิริน เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้เสด็จประทับแรม ณ เรือนรับรองของนิคมสร้างตนเอง ซึ่งเป็นอาคารหลังเล็ก ๆ ต่อมา นายเจ๊ะนาแว หะมะ ได้เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่ดินบริเวณเขาไอดีแยให้แก่นิคมสร้างตนเอง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ได้ดำริให้นิคมฯ ดำเนินการก่อสร้างตำหนักขึ้น เพื่อทูลเกล้าถวายเป็นที่ประทับระหว่างปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นิคมฯ โดยกรมประชาสงเคราะห์ให้การสนับสนุนงบประมาณใช้เวลาก่อสร้างประมาณ ๙ เดือน จึงแล้วเสร็จและได้กราบบังคมทูลถวายตำหนักแด่พระองค์ท่าน และในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ สมเด็จพระศรีนคริน-ทราบรมราชชนนี ได้เสด็จประทับ ณ พระตำหนักสุคิริน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำว่าสุคิรินให้เป็นชื่อของตำหนัก มีความหมายเป็นศิริมงคลว่า พันธุ์ไม้อันเขียวชอุ่มซึ่งสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาป่าไม้ และพันธุ์ไม้นานาชนิด
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ ไม่มี่ ๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม นิคมสร้างตนเองสุคิริน
๐ ๗๓๖๕ ๖๐๖๘
 ๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ ศูนย์ บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม