วัดชลประทานรังสฤษดิ์

ที่ตั้ง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๘๔๕

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยกรมชลประทาน เป็นการผาติกรรมทดแทนการเข้าใช้ที่ดินของวัดเชิงท่าและวัดหน้าโบสถ์ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากคลองบางตลาด (ปัจจุบันยังคงมีโบราณสถานเดิมของทั้งสองวัด เรียกรวมกันว่า “พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์”) เพื่อสร้างเป็นท่าเรือของกรมชลประทาน และได้อาราธนาพระปัญญานันทภิกขุ เป็นเจ้าอาวาสใน พ.ศ. ๒๕๐๓ ปัจจุบันวัดชลประทานรังสฤษดิ์ มีบรรยากาศร่มรื่นทั่วบริเวณวัด มีกิจกรรมเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฝึกสมาธิ เจริญภาวนา ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมตามแนวธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ