พระรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี

ที่ตั้ง 1281 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2466 รูปทรงสถาปัตยกรรม เป็นแบบไทยประยุกต์ (เรือนไทยผสมยุโรป) สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็นอาคารเปิดโล่ง ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง โดยแบ่งเป็นหมู่พระที่นั่งฯ ๓ องค์ มีอาคารประกอบรวม ๑๖ หลัง เชื่อมต่อกันด้วยระเบียงทางเดินคลุมหลังคา ประกอบด้วย ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ ใช้เป็นสโมสรของข้าราชบริพารและข้าราชการ รัชกาลที่ ๖ ทรงใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมทั้งศาสนพิธี หมู่พระที่นั่ง สมุทรพิมาน เป็นที่ประทับของรัชกาลที่ ๖ และเป็นส่วนของข้าราชบริพารฝ่ายชาย หรือฝ่ายหน้า หมู่พระที่นั่งพิศาลสาคร เป็นที่ประทับของพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี และเป็นเขตพระราชฐานฝ่ายใน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.๓0-16.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
30 บาท
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร. 032-508 443-5
โทรสาร : 032-508 039
๕.ช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/mrigadayavanofficial
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม