วัดพระศรีเจริญ

ที่ตั้ง บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
๑. พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดพระศรีเจริญมีพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านช้าง ปางมารวิชัย หล่อด้วยปูน ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 1 เมตร 30 เซนติเมตร ส่วนสูงจากพระชงฆ์ถึงยอดพระเกศ 2 เมตร สร้างมาประมาณ 750 ปี ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญเป็นที่เลื่องลือถึงความแคล้วคลาดใครที่ได้มากราบไหว้ขอพรหรือมีพระเครื่องพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญจะเดินทางไปมาค้าขายแคล้วคลาดปลอดภัย จนเป็นที่กล่าวขานมาจนถึงปัจจุบัน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ไม่มีกำหนดตามมาตรการของจังหวัด
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เทศบาลตำบลหัวตะพาน เบอร์โทรศัพท์ 0 4552 5798-9
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม